Avgifter

Medlemmar i Svenska PEFC, paraplyorganisationer och direktcertifierade medlemmar betalar en depositionsavgift om 1000 kr. Denna återbetalas om/när medlemskapet upphör. Sedan betalas en årlig serviceavgift för att täcka de utgifter som årsstämman beslutar.

Serviceavgifter till Svenska PEFC

Enligt beslut på årsstämman 2007 utgörs serviceavgifter till Svenska PEFC av en fast avgift samt en rörlig avgift. (Se Guidelines för beräkning av serviceavgifter).

Fast avgift

Den fasta avgiften är 4 000 kr/certifikat/år samt 2 000 kr/bevis (site) om spårbarhet/år (multisite). För multisitecertifikat inom samma koncern är maxbeloppet 50 000 kr/år. Organisationer med endast logolicens betalar 4 000 kr/logolicens/år. Avgiften debiteras i januari:

  • För certifikatsinnehavare via anlitat certifieringsföretag
  • För innehavare av bevis om spårbarhetscertifiering via respektive paraplyorganisation
  • För innehavare av endast logolicens direkt av svenska PEFC

Rörlig avgift

Rörlig avgift betalas av medlemmar i svenska PEFC och icke-medlemmar med registrerade logolicenser för kategorier enligt nedan.

  • Kategoritillhörighet fastställs av styrelsen för svenska PEFC
  • Företag/organisationer med mer än ett certifikat inom mer än en kategori betalar endast för den dominerande verksamheten/kategoritillhörigheten fastställd av styrelsen för svenska PEFC
  • Medlemmar i sågverksföreningar, och till dem knutna certifierade verksamheter, betalar via respektive förening
  • Medlemmar och/eller logolicensinnehavare som inte kan placeras i någon av nedanstående kategorier debiteras serviceavgift enligt särskild överenskommelse

Kategori 1
Skogsägare med skogscertifikat betalar för omsatt volym svensk råvara kr/m3fub/föregående kalenderår. Underlaget är detsamma som används inom Skogforsk. Avgift för 2018 = 4,35 öre/m3fub

Kategori 2a
Primär skogsindustri eller virkesorganisation med spårbarhetscertifikat/-bevis betalar för förbrukad eller omsatt volym svensk råvara kr/m3fub/föregående kalenderår. Avgiften för 2018 = 3,29 öre/m3fub

Kategori 2b
Vidareförädling och/eller försäljning med spårbarhetscertifikat/-bevis betalar enligt omsättning för produkt/er med ingående skogsråvara per föregående kalenderår.

PEFC-relaterad
omsättning

miljoner kr/år

kr/år

upp till

10

1 000

10-99

6 000

100-499

16 000

500-999

31 000

mer än

1000

46 000

 Debitering av rörlig avgift

50% av den preliminärt beräknade rörliga avgiften debiteras under januari/februari. När slutgiltigt debiteringsunderlag avseende föregående kalenderår inkommit beräknas och fastställs den definitiva avgiften i kr/m3fub. Efter stämmobeslut (i maj/juni) om budget och avgifter debiteras återstående avgift.

Nya certifikat och/eller logolicenser
För nya certifikat och logolicenser som utfärdas under året faktureras fast och rörlig avgift vid registreringstillfället.