Bli spårbarhetscertifierad

För information om hur du ansöker om PEFC spårbarhetscertifiering för din organisation och vad det kostar så kontaktar du någon av de certifieringsorgan som är godkända av PEFC och som genomför spårbarhetscertifiering. Klicka här för en lista över dessa organisationer. 

Spårbarhetscertifiering – så här går det till

En spårbarhetscertifiering består kronologiskt av följande steg:

Ansökan till certifieringsorganet
Innan ansökan skickas in till certifieringsorganet ska den sökande organisationen ha genomfört kraven i PEFC:s spårbarhetsstandard i sin verksamhet.

Bedömning av ansökan och frivillig förrevision
Ansökan bedöms av certifieringsorganet. Den sökande kan välja att genomgå en frivillig förrevision. Syftet med denna är att certifieringsorganet ska kunna bedöma om den sökande har tillämpat kraven i standarden på ett ändamålsenligt sätt.

Certifieringsrevision genomförs
Syftet med certifieringsrevisionen är att på basis av bevis bedöma om den sökande organisationens verksamhet stämmer överens med kraven PEFC:s spårbarhetsstandard.

Revisionsrapport upprättas
En revisionsrapport upprättas och en sammanfattning av denna ska göras offentlig.

Bedömning/beslut i certifieringsorganet
Certifieringsorganet fattar beslut om certifiering på basis av revisionsrapporten. Om beslutet är jakande beviljas ett certifikat.

Uppföljande revisioner
Uppföljande revisioner utförs av certifieringsorganet minst en gång om året under certifikatets giltighetstid.

Avvikelser och korrigerande åtgärder
Avvikelser från certifieringskraven leder alltid till korrigerande åtgärder och eventuellt att certifikatet inte beviljas, att det skjuts upp eller återkallas.