Bli spårbarhetscertifierad

För information om hur du ansöker om PEFC spårbarhetscertifiering för din organisation och vad det kostar så kontaktar du någon av de certifieringsorgan som är godkända av PEFC och som genomför spårbarhetscertifiering. Du hittar organisationerna listade här.

Spårbarhetscertifiering – så här går det till

En spårbarhetscertifiering består kronologiskt av följande steg:

Ansökan till certifieringsorganet

Innan ansökan skickas in till certifieringsorganet ska den sökande organisationen ha genomfört kraven i PEFCs spårbarhetsstandard i sin verksamhet.

 

Bedömning av ansökan och frivillig förrevision

Ansökan bedöms av certifieringsorganet. Den sökande kan välja att genomgå en frivillig förrevision. Syftet med denna är att certifieringsorganet ska kunna bedöma om den sökande har tillämpat kraven i standarden på ett ändamålsenligt sätt.

 

Certifieringsrevision

Syftet med certifieringsrevisionen är att på basis av bevis bedöma om den sökande organisationens verksamhet stämmer överens med kraven PEFCs spårbarhetsstandard.

 

Revisionsrapport

En revisionsrapport upprättas och en sammanfattning av denna ska göras offentlig.

 

Bedömning/beslut i certifieringsorganet

Certifieringsorganet fattar beslut om certifiering på basis av revisionsrapporten. Om beslutet är jakande beviljas ett certifikat.

 

Uppföljande revisioner

Uppföljande revisioner utförs av certifieringsorganet minst en gång om året under certifikatets giltighetstid.

 

Avvikelser och korrigerande åtgärder

Avvikelser från certifieringskraven leder alltid till korrigerande åtgärder och eventuellt att certifikatet inte beviljas, att det skjuts upp eller återkallas.