Hantering vid anslutning av nya entreprenörer

Hantering vid anslutning av nya entreprenörer

Några av kraven i PEFC:s Entreprenörsstandard är beroende av tredje part och det har visat sig i vissa fall kunna fördröja processen för anslutning till gruppcertifikat. PEFC:s styrelse har därför vid styrelsemöte 2019-11-04 beslutat följande:

Arbetsgång vid anslutning av nytt (ej tidigare anslutet/nystartat) entreprenörsföretag till ett gruppcertifikat

Grundprincipen är att tillämpliga krav ska uppfyllas innan anslutning till certifikatet bekräftas (PEFC SWE TD IV). Det finns några standardkrav som beror av tredje part och där detta i vissa fall kan fördröja processen. Det är då möjligt för entreprenörsparaplyet att utfärda ett bevis med en öppen avvikelse under följande förutsättningar:

  1. Alla parters ambition ska vara ett långsiktigt åtagande om certifiering
  2. Eventuella öppna avvikelser ska vara tidsatta och följas upp av paraplyorganisationen
  3. Endast nedanstående krav kan hanteras med öppna avvikelser enligt ovan:

Fältdelen natur- och kulturhänsyn

  • Anmälan till kurs uppvisas som verifikat
  • Tidsatt (max halvår)

Intyg Skatteverket

  • Anmälan uppvisas som verifikat
  • Tidsatt (max halvår)

Intyg Försäkringskassan

  • Anställdas anmälan uppvisas som verifikat
  • Tidsatt (max halvår)