Entreprenörscertifiering

Svenska PEFC ställer krav på certifierade skogsägare att de eventuella skogsentreprenörer som de anlitar ska vara PEFC-certifierade. Anledningen till detta krav är att en stor andel åtgärder i skogsbruket utförs av anlitade entreprenörer och inte av skogsägarna själva.

Det är den certifierade skogsägaren som är ansvarig för att se till att kraven i PEFC:s skogsstandard efterlevs men i praktiken har alltså ofta skogsentreprenörer en nyckelroll i detta arbete. När också entreprenören är PEFC-certifierad kan skogsägaren enkelt överlåta utförandet av skogsbruksåtgärder till denna.

Med skogsentreprenör avses ett registrerat företag som utför skogliga avverknings- och/eller skogsvårdsuppdrag med professionella skogsmaskiner och/eller anställd personal.

Entreprenörscertifiering utförs antingen som direktcertifiering av större skogsentreprenörer eller som gruppcertifiering av mindre entreprenörer genom en paraplyorganisation.

 

Direktcertifiering av skogsentreprenörer

 Vid direktcertifiering utfärdas entreprenörscertifikat direkt till entreprenören.

 

Gruppcertifiering genom paraplyorganisation

Vid gruppcertifiering utfärdas bevis om entreprenörscertifiering i grupp till entreprenören.