Entreprenörsstandard

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard definierar de krav som ska vara ska vara uppfyllda för att certifikat eller bevis om gruppcertifiering för entreprenörer ska kunna utfärdas.

På en PEFC-certifierad skogsentreprenör ställs vissa baskrav som gäller till exempel kompetensnivå, användning av miljögodkända drivmedel, avfallshantering och nödlägesrutiner.  

Utöver det krävs att den certifierade entreprenören uppfyller tillämpliga delar av Svensk PEFC skogsstandard, som omfattar skogsbruksstandard, social standard och miljöstandard.

Kraven finns beskrivna i Svenska PEFC:s Tekniska Dokument IV.

Hantering vid anslutning av nya entreprenörer

Några av kraven i PEFC:s Entreprenörsstandard är beroende av tredje part och det har visat sig i vissa fall kunna fördröja processen för anslutning till gruppcertifikat. PEFC:s styrelse har därför vid styrelsemöte 2019-11-04 beslutat följande:

Arbetsgång vid anslutning av nytt (ej tidigare anslutet/nystartat) entreprenörsföretag till ett gruppcertifikat

Grundprincipen är att tillämpliga krav ska uppfyllas innan anslutning till certifikatet bekräftas (PEFC SWE TD IV). Det finns några standardkrav som beror av tredje part och där detta i vissa fall kan fördröja processen. Det är då möjligt för entreprenörsparaplyet att utfärda ett bevis med en öppen avvikelse under följande förutsättningar:

 • Alla parters ambition ska vara ett långsiktigt åtagande om certifiering
 • Eventuella öppna avvikelser ska vara tidsatta och följas upp av paraplyorganisationen
 • Endast nedanstående krav kan hanteras med öppna avvikelser enligt ovan:
  • Fältdelen natur- och kulturhänsyn
   • Anmälan till kurs uppvisas som verifikat
   • Tidsatt (max halvår)
  • Intyg Skatteverket
   • Anmälan uppvisas som verifikat
   • Tidsatt (max  halvår)
  • Intyg Försäkringskassan
   • Anställdas anmälan uppvisas som verifikat
   • Tidsatt (max halvår)