Entreprenörsstandard

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard definierar de krav som ska vara ska vara uppfyllda för att certifikat eller bevis om gruppcertifiering för entreprenörer ska kunna utfärdas.

På en PEFC-certifierad skogsentreprenör ställs vissa baskrav som gäller till exempel kompetensnivå, användning av miljögodkända drivmedel, avfallshantering och nödlägesrutiner.  

Utöver det krävs att den certifierade entreprenören uppfyller tillämpliga delar av Svensk PEFC skogsstandard, som omfattar skogsbruksstandard, social standard och miljöstandard.

Kraven finns beskrivna i Svenska PEFC:s Tekniska Dokument IV.