Fortsatt vissa möjligheter till undantag i brandområdet

Vid särskilda förhållanden som allvarligt försvårar tillämpningen av standarden kan PEFC:s styrelse besluta om undantag (PEFC SWE 001 kap 9). Under sommaren fattade PEFC:s styrelse med anledning av skogsbränderna beslut om tillfälligt undantag från kravet på att anlita PEFC-certifierade entreprenörer i brandområdena (Styrelseprotokoll 123 2018-07-23). Den akuta situationen är nu över men aktörer i området ser svårigheter att under vintern fullt ut täcka den ökade arbetsbelastningen för upparbetningen av brandvirket vilken måste ske under en relativt kort period.

PEFC:s styrelse beslutade att undantaget från 2018-07-23 ersätts med en möjlighet att, tom 31 maj 2019, inom brandområdet, ansöka om undantag från kravet på PEFC-certifierade entreprenörer, givet att hanteringen följer följande punkter:

  1. Certifierade resurser ska väljas i första hand.
  2. Alla som arbetar eller vistas i brandområdet ska genomgå säkerhetsutbildning.
  3. Objektsdirektiv och övriga arbetsinstruktioner ska utgå från PEFC-standarden och övriga tillämpliga krav.
  4. Certifikatsinnehavaren ska ha kontakt med Länsstyrelse och Skogsstyrelse för att diskutera hur naturhänsyn på bästa sätt ska utformas med hänsyn till eventuella specifika behov (t.ex. säkerhetsaspekter).
  5. Kontrakt som innefattar att följa standarder, certifieringar och övriga krav ska upprättas. Genomgång av kraven med de externa resurserna ska göras.
  6. Det ska finnas specifik arbetsledning för alla åtgärder i brandområdena.
  7. Arbete utfört av extra insatta resurser i brandområdet ska ingå i uppföljnings-, och kontrollprogram. Gängse rutiner för avvikelserapportering och kvalitetsdeklarationer ska följas. Alla åtgärder utförda i brandområdet ska ingå i ordinarie interna och externa kvalitetskontroller och revisioner.
  8. Uppföljning av punkterna 1-7 ovan ska sammanställas och tillställas PEFC:s styrelse.

Åberopande av detta undantag ska anmälas och accepteras av PEFC:s styrelse i varje enskilt fall.

Styrelsen noterade och accepterade Mellanskogs åberopande av undantag enligt ovanstående.

 

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.