Nu gäller nya PEFC-standarder för spårbarhet och användning av varumärke

PEFC:s generalförsamling har antagit nya internationella standarder för spårbarhet och användning av PEFC:s varumärke. De reviderade standarderna gäller från den 14:e februari 2020 med en övergångsperiod på 18 månader.

Spårbarhetscertifiering (Chain of Custody certification) innebär krav på att varje organisation från råvaran i skogen till handelsvaran ska visa att man har rutiner som korrekt anger hur stor andel av den inköpta varan från föregående led som är certifierad. Många av uppdateringarna i PEFC:s spårbarhetsstandard syftar till att göra spårbarhetscertifieringen mer resurseffektiv och att minska dess miljöpåverkan.

Förändringar för företag med utspridd verksamhet (multisite organisations)

Den nya standarden ger till exempel möjlighet för företag med utspridd verksamhet (multisite organisations) att ha en gemensam PEFC produktgrupp för flera verksamhetsplatser inom samma certifikat. Den gör det också möjligt att internrevidera olika verksamhetsplatser på distans där det är genomförbart.

En annan förändring för företag som använder sig av kreditmetoden för att beräkna andel certifierat innehåll är att kreditperioden har utökats från 12 till 24 månader.

Utvidgad riskhantering för o-certifierad råvara

Företag som även lyfter in o-certifierad virkesråvara i leveranskedjan måste kunna visa att sådant virke inte kommer från så kallade ”kontroversiella källor”. Definitionen av vad som är ”kontroversiella källor” har utvidgats i den nya standarden för att ytterligare undvika risken att virke från ohållbart skogsbruk hamnar i leveranskedjan. För o-certifierat virke samt för virke där man inte har kunnat fastställa att risken för att virket kommer från ”kontroversiella källor” är försumbar måste nu mer information än tidigare om virkets ursprung och hantering samlas in. Riskbedömningen ska som tidigare göras mot indikatorer för ”hög risk” som beskrivs spårbarhetsstandarden.

Kontroversiella källor definieras som källor där:

  • ekologiskt viktiga skogar inte är identifierade, skyddade, bevarade eller undantagna;
  • andan i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (1998) samt FN:s urfolksdeklaration (2007) inte efterlevs;
  • omvandling av skogsmark förekommer;
  • skogsförvaltning inte bidrar till att upprätthålla, bevara eller förbättra biologisk mångfald på landskaps-, ekosystem-, art- eller genetisk nivå; och
  • skogens förmåga att producera ett spektrum av trä och icke-träbaserade produkter och tjänster på uthållig basis inte upprätthålls eller skogsavverkning överstiger nivåer som inte är långsiktigt hållbara.

Användning av genetiskt modifierade träd, liksom konfliktvirke, är fortsatt inte tillåtet.

Ny standard för PEFC som varumärke ska öka tydligheten

PEFC:s nya standard för användning av varumärke syftar till en mer enhetlig användning av varumärket världen över, vilket ska göra det lättare för konsumenter att förstå vad PEFC:s logotyp står för.

Det innebär till exempel att standarden nu ställer krav på att certifierade företag använder PEFC:s webb-baserade Logo-generator för att enkelt skapa PEFC-etiketter med rätt utformning och anspråk. Det kommer också att krävas en varumärkeslicens för att använda förkortningen ”PEFC” vid försäljning.

Standarden inför också det nya anspråket ”100 % PEFC-ursprung”, vilket bara får medfölja produkter som baseras på 100 procent råvara från PEFC-certifierad skog och där råvaran fysiskt har separerats från all icke-certifierad råvara i förädlingskedjan.

Övergångsperiod på 18 månader

De nya standarderna antogs av PEFC:s generalförsamling den 17:e januari 2020 och gäller från den 14:e februari 2020. De gamla standarderna får tillämpas under en övergångsperiod på 18 månader till den 14:e augusti 2021. Därefter måste alla användare uppfylla kraven i de nya standarderna.

Standardernas officiella versioner är på engelska och finns publicerade på Svenska PEFC:s webb. Svenska översättningar kommer att tillhandahållas under våren. Klicka på länkarna för att ladda ner standarderna:

PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements

PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademark Rules – Requirements

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.