Medlemskap

Genom ett medlemskap i Svenska PEFC är din organisation aktivt med och stödjer utvecklingen av ansvarsfullt och hållbart skogsbruk. Ju fler medlemmar desto större trovärdighet får PEFC på marknaden. Svenska PEFC är öppet för medlemmar som representerar skogsbruket. Det gäller privatskogsbruk såväl som bolagsskogsbruk, kyrkans, kommuners och statens skogar. Virkesorganisationer och skogsindustrier kan också vara medlemmar liksom folkliga och ideella organisationer med intressen i skogen. Medlemmar tillhör någon av nedanstående tre grupper:

Grupp 1
Skogsbruk inkl. transporter av virke till industri/terminal

Grupp 2
Förädling av skogsråvara inkl. distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund

Grupp 3
Organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplade till uthålligt skogsbruk

Bli medlem i Svenska PEFC

Ansökan om medlemskap kan göras i brev som ställs till Styrelsen för Svenska PEFC ek. för. I skrivelsen anges vilken grupp sökanden bör tillhöra samt, när det är tillämpligt, volym omsatt råvara för beräkning av serviceavgiftens storlek.

Vår medlemsförteckning hittar Du här.

Stadgar för Svenska PEFC ekonomisk förening finner du här.