Om PEFC-certifiering

Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt vissa specifika kvalitetskrav, en standard. Störst trovärdighet får certifieringen då garantin lämnas av en opartisk organisation utöver säljare och kund. Man talar då om tredjepartscertifiering.

PEFC garanterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, natuvårdsanpassat skogsbruk enligt officiella kriterier som har antagits inom det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europe. I Sverige garanteras en effektiv kontroll av PEFC-certifierad skog, entreprenörer och företag genom revision av tredjepartscertifierare som är godkända av det oberoende ackrediteringsorganet Swedac.

Svenska PEFCs certifieringssystem

Det svenska PEFC-systemet erbjuder:

  • Skogsbrukscertifiering
  • Entreprenörscertifiering
  • Spårbarhetscertifiering (Chain of Custody)

Det svenska PEFC-systemet och de krav som gäller beskrivs i Svenskt PEFC Tekniskt Dokument IV.

Genomförande av svensk PEFC-certifiering

Svensk PEFC-certifiering sker enligt följande alternativ:

  • Direktcertifiering för större skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer
  • Gruppcertifiering genom paraplyorganisation för mindre skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer
Paraplyorganisationer

Paraplyorganisationer utför gruppcertifiering av skogsägare, entreprenörer och avverkningsorganisationer. De utför också interna revisioner för att säkerställa att PEFC-kraven följs. Klicka på länkarna nedan för att se listor över paraplyer för skogsbrukscertifiering respektive entreprenörscertifiering:

Paraplyorganisationer för skogsbrukscertifiering i grupp

Paraplyorganisationer för gruppcertifiering av entreprenörer

Certifieringsorganisationer

Certifieringsorganisationer utfärdar direktcertifikat för skogsägare, entreprenörer och virkesorganisationer samt gruppcertifikat för paraplyorganisationer. De utför också externa revisioner för att säkerställa att PEFC-kraven följs.

Klicka på länken för att se certifieringsorganisationer som är notifierade i Sverige och utför PEFC spårbarhets- (CoC) och/eller skogsbrukscertifiering (FMC):

Lista över certifieringsorganisationer

Ackreditering

Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder. Syftet med ackreditering är att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö i vår vardag.

Swedac är den officiella ackrediteringsorganisationen i Sverige. Swedac ackrediterar (godkänner och kontrollerar) certifieringsorganisationerna.

Swedac – kontakt

Avgifter

Medlemmar i Svenska PEFC, paraplyorganisationer och direktcertifierade medlemmar betalar en depositionsavgift om 1000 kr. Denna återbetalas om/när medlemskapet upphör. Sedan betalas en årlig serviceavgift för att täcka de utgifter som årsstämman beslutar.

Läs mer om avgifter

Tvistehantering

Svenska PEFC ek. för. har det övergripande ansvaret för att eventuella tvister som uppstår i samband med certifiering enligt svenskt PEFC certifieringssystem blir lösta på ett korrekt och opartiskt sätt. Styrelsen för Svenska PEFC ansvarar för att vid behov tillsätta en oberoende tvistenämnd.

Anvisning för lösning av tvister

Två huvudtyper av tvister kan uppträda:

  1. Tvister som kan lösas av Certifieraren eller Ackrediteraren (Swedac) och som gäller certifieringens genomförande.
  2. Tvister som inte kan lösas av Certifierarare eller Ackrediterare (Swedac) och som rör tolkning av PEFC-kravens relevans, tydlighet och objektivitet.

Hjälp för att lösa tvister

Den part, eller de parter, som önskar formell hjälp för att lösa en tvist som gäller certifiering enligt svenskt PEFC certifieringssystem kan vända sig till Swedac, till berörd certifieringsorganisation eller till ordföranden för Svenska PEFC ek. för.