Om svenska PEFC

  • Svenska PEFC bildades år 2000 och den första svenska skogstandarden godkändes av internationella PEFC i juli samma år. Därefter har standarden reviderats tre gånger. Nuvarande standard gäller t.o.m. 2022.
  • Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som  kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. Standarden omfattar tre delar: Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard.
  • Svenska PEFC tillhandahåller skogscertifiering, entreprenörscertifiering och spårbarhetscertifiering. Stora aktörer är direktcertifierade medan små skogsägare, entreprenörer och virkesorganisationer oftast väljer gruppcertifiering genom något så kallat certifieringsparaply.
  • I Sverige är 15,8 miljoner ha skogsmark certifierade enligt PEFC (2018).
  • I Sverige garanteras en effektiv kontroll av PEFC-certifierad skog, entreprenörer och företag genom revision av tredjepartscertifierare, godkända av det oberoende ackrediteringsorganet Swedac.

Svenska PEFC ekonomisk förening

Svenska PEFC drivs som en ekonomisk förening. Dess ändamål är att tillhandahålla tjänster till medlemmarna rörande certifiering i det svenska PEFC-systemet, att informera medlemmarna, marknadsföra PEFC samt att representera Sverige i det internationella PEFC-rådet (PEFCC).

Organisation

Föreningens leds av en styrelse, ett arbetsutskott och en verkställande direktör.
Alla berörda intressenter inklusive skogsbruksorganisationer, skogsindustrier, naturvårdsorganisationer och andra organisationer med intressen i hållbart skogsbruk är välkomna att söka medlemskap i Svenska PEFC.

Föreningens medlemmar delas in i tre grupper:

  • Grupp 1: Skogsbruk inkl. transporter av virke till industri/terminal
  • Grupp 2: Förädling av skogsråvara inkl. distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund
  • Grupp 3: Organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplade till hållbart skogsbruk

Företag och organisationer som inte passar in i dessa grupper kan antas av styrelsen som medlemmar utan rösträtt.