Skogsbrukscertifiering

Målsättningen för PEFC skogsbrukscertifiering är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen. Skogsbrukscertifiering sker antingen som direktcertifiering av större skogsägare eller som gruppcertifiering av mindre skogsägare genom en paraplyorganisation.

Direktcertifiering av skogsägare

Vid direktcertifiering utgör företagets/markägarens totala fastighetsinnehav i Sverige den enhet som certifieras, även om detta är uppdelat på olika förvaltningar, områden eller fastigheter. Skogscertifikat utfärdas till skogsägaren.

Gruppcertifiering av skogsägare genom paraplyorganisation

Vid gruppcertifiering krävs att den enskilda skogsägarens samtliga fastigheter med enhetligt ägande inom paraplyorganisationens verksamhetsområde certifieras gemensamt. En kopia av gruppcertifikat eller annat bevis om skogscertifiering utfärdas till skogsägaren.