Skogsstandard

Målsättningen för PEFC:s skogscertifiering är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen. Svenska PEFC:s Skogsstandard omfattar tre delar:

Skogsskötselstandard

Anger de principiella riktlinjerna för en ekonomiskt uthållig och ståndortsanpassad skogsproduktion

Social standard

Anger de principiella riktlinjerna för anställningsförhållanden, arbetsmiljö, arbetsorganisation, kompetens, relationer med samebefolkning och rennäring, allemansrätt och landsbygdsutveckling.

Miljöstandard

Anger kraven på hänsyn till natur- och kulturmiljö i skogsbruket.

Skogsstandarden beskrivs i Svenska PEFC:s Tekniska Dokument IV.

Standarden baseras på beslut tagna vid den tredje ministerkonferensen inom det europeiska skogssamarbetet Forest Europe i juni 1998.  Här antogs den s.k. ”Lissabondeklarationen” och resolutionerna L1 och L2 om sociala aspekter på hållbart skogsbruk respektive kriterier, indikatorer och operativa riktlinjer för ett hållbart skogsbruk.

Utöver det är den svenska skogsvårdslagen och annan tillämplig nationell lagstiftning en självklar plattform för standarden.