Spårbarhetsstandard

Målet för PEFCs spårbarhetscertifiering är att tillhandahålla en pålitlig och trovärdig metod för att företag ska kunna förse sina kunder med information om var råvaran till deras produkter kommer ifrån. PEFCs spårbarhetsstandard är en internationell standard och gemensam för alla PEFCs nationella certifieringssystem.   

En broschyr på svenska som beskriver PEFCs spårbarhetsstandard finns här.

PEFCs spårbarhetsstandard omfattar i stora drag:

  • Krav för spårbarhet
    Kraven på spårbarhet omfattar vägen från informationen om den levererade råvarans ursprung till den information om ursprunget som finns på organisationens produkter. Standarden beskriver två alternativa tillvägagångssätt för spårbarhet: spårbarhet baserad på fysisk åtskillnad av råvara respektive procentmetoden.
  • Krav på riskanalys – kontrollerade ursprung
    För ocertifierade leveranser ska en riskanalys genomföras i enlighet med PEFC DDS (Due Diligence System) för att säkerställa att ocertifierat virke ej härstammar från kontroversiella ursprung. 
  • Minimikrav för ledningssystem
    Standarden beskriver minimikraven på det ledningssystem en organisation måste ha för att genomföra och hantera spårbarhetsprocessen.
  • Sociala krav

 PEFC ST 2002:2013 – Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements second edition.