Tvistehantering

Svenska PEFC ek. för. har det övergripande ansvaret för att eventuella tvister som uppstår i samband med certifiering enligt svenskt PEFC certifieringssystem blir lösta på ett korrekt och opartiskt sätt. Styrelsen för Svenska PEFC ansvarar för att vid behov tillsätta en oberoende tvistenämnd.

 

Anvisning för lösning av tvister

Två huvudtyper av tvister kan uppträda:

  1. Tvister som kan lösas av Certifieraren eller Ackrediteraren (Swedac) och som gäller certifieringens genomförande.
  2. Tvister som inte kan lösas av Certifierarare eller Ackrediterare (Swedac) och som rör tolkning av PEFC-kravens relevans, tydlighet och objektivitet.

 

Hjälp för att lösa tvister

Den part, eller de parter, som önskar formell hjälp för att lösa en tvist som gäller certifiering enligt svenskt PEFC certifieringssystem kan vända sig till Swedac, till berörd certifieringsorganisation eller till ordföranden för Svenska PEFC ek. för.