Undantag från PEFC-standarden p.g.a. Corona: Utbildningar och certifierade entreprenörer

Restriktionerna p.g.a. COVID-19 har en rad effekter på både samhället och skogsbruket. Många fältutbildningar ställs in p.g.a. svårigheten att i nuläget samla människor och restriktioner med avseende på resor kommer att försvåra tillgången på arbetskraft från andra länder. Framförallt kan det få effekter på skogsvården. Anlitande av PEFC-certifierade entreprenörsföretag och kompetent personal med rätt kunskaper för uppgiften är en grundläggande del av ett hållbart skogsbruk. Det läge vi befinner oss i nu är dock exceptionellt. I samhället finns samtidigt företag och personal som normalt inte arbetar med skogsvård men där den normala verksamheten läggs ned eller i vänteläge. PEFC:s styrelse har därför 2020-04-09  beslutat om följande undantag från standardkraven: 

Kompetens och utbildning

 1. Tills vidare råder undantag från kravet på fältkurser enligt SYN. Tillämpliga distansutbildningar såsom webutbildningsmoduler i Skötselskolan ska dock alltid genomföras.

Tillämpning av standarden för entreprenad och skogsvård

För manuell och motormanuell skogsvård kan undantag från kravet på certifierade entreprenörer få göras. Följande turordning och krav ska följas: 

 1. Certifierade entreprenörsföretag ska väljas i första hand.
 2. Certifierade entreprenörsföretag kan tillämpa undantaget avseende kompetens för att erbjuda arbete till de som normalt inte arbetar inom skogsbruket men som p.g.a. den rådande situationen inte har möjlighet att arbeta med det man brukar. Erforderlig kompetens för arbetsuppgifterna och standardens krav avseende ledning och tillsyn ska säkerställas.
 3. I tredje hand kan företag utan certifiering anlitas under nedanstående villkor:
  1. Säkerhet och erforderlig kompetens för uppgiften ska säkerställas.
  2. Objektsdirektiv och övriga arbetsinstruktioner ska utgå från PEFC-standarden och andra tillämpliga krav.
  3. Tillämpligt arbetsgivaransvar enligt PEFC-standarden ska säkerställas
  4. Tydliga kontrakt ska upprättas där tillämpliga krav ingår.
  5. Genomgång av kraven med alla externa resurser ska genomföras.
  6. Det ska finnas specifik arbetsledning för alla arbetsuppgifter.
  7. Arbete utfört av extra insatta resurser ska ingå i uppföljnings- och kontrollprogram. Gängse rutiner för avvikelserapportering och kvalitetsdeklarationer ska följas. Åtgärderna ska ingå i ordinarie interna och externa kvalitetskontroller och revisioner.
  8. De certifikatsinnehavare som önskar tillämpa undantaget ska anmäla detta till PEFC och ange omfattningen i form av en lista på de o-certifierade resurser som avses anlitas och under vilken tidsperiod.

Please follow and like us:
Kommentarer är stängda.