Så stöttar SE Certifiering sina skogsentreprenörer


Sophia Bergkvist, Jägmästare och Verksamhetsledare hos SE Certifiering, har en stark koppling till skogsbruket, uppvuxen på en gård med både jord- och skogsbruk i Blekinge. Numera är hon bosatt i Uppsala och ägnar sig bland annat åt att stödja skogsentreprenörer i deras certifieringsprocess, inom ramen för PEFC. Sedan tre år tillbaka leder hon SE Certifierings paraply för gruppcertifiering av skogsentreprenörer enligt PEFC. 

– Gruppen består idag av drygt 800 certifierade skogentreprenörer och SE Certifiering har sedan en tid sett ett ökat inflöde av skogsentreprenörer som vill ansluta sig till paraplyet, vilket är väldigt roligt.  

Under 2024 fokuserar SE Certifiering extra på flera områden, för att kunna stötta sina anslutna skogsentreprenörer på bästa sätt. Sophia delar med sig av tre särskilda fokusområden som man arbetar med under året både i revisionen och i arbetet med att stötta gruppmedlemmarna.

Sophia berättar också om när hon i mars 2024 deltog på NSF:s (Bureau of Nordic Family Forestry) fysiska event i Bryssel och informerade om hur svenska skogsentreprenörer arbetar proaktivt med naturvård och bevarande av biologisk mångfald.


Fokusområden 

Arbetsgivaransvar kopplat till APT, medarbetarsamtal & befattningsbeskrivning

Sophia förklarar att bristande dokumentation kan leda till avvikelser. Även om skogsentreprenörer kan ha genomfört nödvändiga åtgärder som arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal, glöms dokumentationen ibland bort. Detta kan förhindra dem från att bevisa att de uppfyller kraven och resultera i avvikelser kopplade till certifieringen. SE Certifiering erbjuder stöd i form av mallar och lathundar för att underlätta för sina medlemmar att uppfylla PEFC-kraven och erbjuder även rådgivning kopplad till certifieringen. 


Farligt gods & farligt avfall

En annan utmaning är hanteringen av farligt gods och farligt avfall. Detta upplevs som ett särskilt knepigt och komplext område för skogsentreprenörerna och ser en hög andel avvikelser kopplat till dessa krav. SE Certifiering arbetar med att erbjuda vägledning och stöd för att säkerställa att företagen hanterar dessa frågor på ett säkert och korrekt sätt.

Förebyggande miljöarbete kopplat till korrekt sågkedjeolja/smörjfett, glykol & hydraulolja

Även om avvikelserna kopplade till detta område inte är lika vanliga som de första två, har SE Certifiering sett en ökning på senare år. Det förebyggande miljöarbetet är avgörande för att minska negativa miljöpåverkningar. Att följa PEFC-kraven på detta område är inte bara viktigt för att säkerställa en sund konkurrens bland skogsentreprenörerna utan också för att bevara miljön.

Sophia poängterar att för att säkerställa en jämn och rättvis konkurrens bland skogsentreprenörerna är det viktigt att alla följer samma regelverk. Att inte uppfylla PEFC-kraven kan leda till snedvriden konkurrens, exempelvis om en skogsentreprenör använder billigare, icke godkända produkter istället för miljöanpassade alternativ.

– Det är viktigt att skogsentreprenörerna känner sig väl informerade och stöttade i sin certifieringsprocess för att säkerställa en ansvarsfull hantering av skogstillgångarna.

Bryssel

Sophia blev tillfrågad av LRF och NSF (Bureau of Nordic Family Forestry) att delta som talare på NSF:s välbesökta event i Bryssel den 20 mars 2024. Bakgrunden till inbjudan var att man upplever att det varit utmanande för familjeskogsbruket att nå ut med budskap om hur familjeskogsbruket arbetar proaktivt med naturvård och bevarande av biologisk mångfald. Skogsägarnas perspektiv har svårt att höras i en alltmer polariserad debatt i Bryssel. Genom detta event ville man tillsammans med företrädare för familjeskogsbruket i Finland, Danmark och Norge lyfta olika initiativ som det nordiska familjeskogsbruket arbetar med för att ta hänsyn till biologisk mångfald och naturvård i skogsbruket. Sophia berättar att olika perspektiv fick komma till tals såsom forskare, politiker och skogsägare. Man ville även att entreprenörer som jobbar i familjeskogsbruket skulle lyftas fram. 

– Det är ju något unikt att skogsentreprenörer i Sverige har så stor kunskap om naturvård och biologisk mångfald. 

Sophia fick chans att lyfta bland annat att Sverige har en PEFC-standard för entreprenörer och hur certifieringsprocessen går till, att utförande entreprenör måste vara PEFC-certifierad för att skogsråvaran ska kunna klassas som PEFC-certifierad (entreprenören är en viktig del i denna kedja) samt att att certifierade skogsentreprenörer har stor kunskap gällande natur- och kulturhänsyn. Standarden kräver SYN-kurs vart femte år för dem som utför skogliga åtgärder. 

 – Det var kul att få belysa och sprida det viktiga arbete som våra skogsentreprenörer bidrar med I svenskt skogsbruk.Anpassningar till den nya standarden

När det gäller den nya PEFC-standarden som trädde i kraft den 16 januari 2024, har SE Certifiering aktivt informerat sina medlemmar om förändringarna och erbjudit stöd för att implementera dem så snart som möjligt. Detta inkluderar utskickad dokumenterad information, uppdaterad ledningssystempärm samt tillgång till rådgivning kopplad till den nya standarden. 


Läs mer om SE Certifiering: Hem - SE Certifiering