Spårbart från skogen till slutprodukt

Företag som vill sälja sina träbaserade produkter som PEFC-certifierade måste kunna visa att skogsråvaran kommer från PEFC-certifierat skogsbruk. Det görs genom PEFC:s spårbarhetscertifiering.

Spårbart från skogen till slutprodukt

PEFC:s spårbarhetsstandard är redskapet för att följa det certifierade virket hela vägen från den hållbart brukade skogen till slutprodukt och kund. För att en produkt ska kunna säljas som PEFC-certifierad måste organisationen och alla föregående led i värdekedjan vara PEFC-certifierade.

Företag och industrier som vill sälja sina produkter som PEFC-certifierade ska kunna visa att virkesråvaran kommer från PEFC-certifierat skogsbruk. För att en träbaserad produkt ska få PEFC-märkas måste alla leverantörer och tillverkare från skogen fram till färdig produkt vara certifierade enligt PEFCs spårbarhetsstandard. 

Spårbarhetscertifiering (Chain of Custody) innebär krav på att varje organisation från råvaran i skogen till handelsvaran ska visa att man har rutiner som korrekt anger hur stor andel av den inköpta varan från föregående led som är certifierad. 

Alla organisationer som producerar eller handlar med PEFC-certifierat material och som vill kunna marknadsföra och sälja produkter som PEFC-certifierade måste alltså vara spårbarhetscertifierade. Annars bryts kedjan och virket förlorar sin status som certifierat. 

PEFC:s Spårbarhetsstandard

PEFC:s huvuduppgift är att verka som standardägare och fastställa standarder och krav. Detta görs i konsensusdrivna, transparenta processer öppna för alla intressenter i ett hållbart skogsbruk. Kraven i PEFC:s spårbarhetscertifiering ägs och förvaltas av Internationella PEFC. Den certifierade organisationen ansvarar för att tillämpa standarden i den egna verksamheten.  

Målet för PEFC:s spårbarhetsstandard är att tillhandahålla en pålitlig och trovärdig metod för att företag ska kunna förse sina kunder med information om var råvaran till deras produkter kommer ifrån. PEFC:s spårbarhetsstandard är en internationell standard och gemensam för alla PEFC:s nationella certifieringssystem.    

PEFCs spårbarhetsstandard omfattar i stora drag: 

1. Krav för spårbarhet

Principen för PEFC:s spårbarhet är att informationen om den inkommande råvarans ursprung och certifieringsstatus förs vidare till nästa led i kedjan. Det finns tre metoder för att hantera spårbarheten: fysisk åtskillnad av råvara, procentmetoden och kreditmetoden.

2. Krav på riskanalys – kontrollerade ursprung

En riskanalys ska genomföras i enlighet med PEFC DDS (Due Diligence System) för att säkerställa att virke inte kommer från så kallade kontroversiella källor.  För certifierat virke är processen enkel men några fler steg krävs för o-certifierat virke som tas in i systemet.

3. Ledningssystem 

Standarden beskriver minimikraven på det ledningssystem en organisation måste ha för att genomföra och hantera spårbarhetsprocessen. 

4. Sociala krav

Standarden omfattar krav som relaterar till hälsa, säkerhet och arbetsfrågor som baseras på ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (1998).

5. Dokumentation

Standarden reglerar hur informationen om det certifierade virket förs vidare mellan säljare och köpare i varje led och vilken dokumentation som krävs av det certifierade företaget.