Om Svenska PEFC

Vår vision är att samhället ska kunna förses med hållbart producerad, förnyelsebar och klimatsmart skogsråvara för det hållbara samhället. Vi tror att certifiering av skogsägare, entreprenörer och avverkningsorganisationer är det bästa verktyget för att säkerställa en hållbar skogsförvaltning och bruk av dess råvara. 

Om Svenska PEFC

Svenska PEFC är en del av den globala PEFC-alliansen som arbetar för att främja ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk genom oberoende tredjepartscertifiering. För oss är skogen och användningen av trä som en förnybar resurs en viktig nyckel i arbetet för att nå FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

Vår vision är att samhället ska kunna förses med hållbart producerad skogs-råvara.

PEFC tror på samarbete och dialog och vi vill vara en aktiv lagspelare i omställningen till ett mer hållbart samhällePEFC-organisationen i Sverige är öppen för alla intressenter i ett hållbart skogsbruk (leverantörer, köpare och vidare förädlings- och affärsled liksom sociala intressen och miljöorganisationer).  

Det är centralt inom PEFC att nationella och lokala aktörer som påverkas av skogsbruk på olika sätt har möjlighet att vara med och utveckla PEFC:s certifieringsstandarder. På det sättet definierar skogsbrukets intressenter tillsammans vad ett hållbart skogsbruk innebär i praktiken, baserat på PEFC:s internationella hållbarhetskriterier, senaste forskningsrön och praktiska erfarenheter.  


Svenska PEFC:s certifieringssystem – så här är det utformat

PEFC-certifiering bygger på oberoende kontroll och granskning av tredje part av att kraven följs. Svenska PEFC tillhandahåller skogscertifiering, entreprenörscertifiering och spårbarhetscertifiering.  

Skogsbruk certifieras enligt Svenska PEFC:s Skogsstandard som syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, bevara biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljöer och sociala och estetiska värden värnas.  

Skogsentreprenörer certifieras enligt PEFC:s Entreprenörsstandard. På en PEFC-certifierad entreprenör ställs ett antal baskrav kring bland annat kompetensnivå, avfallshantering och nödlägesrutiner, förutom att entreprenören ska följa PEFC:s Skogsstandard. En PEFC-certifierad skogsägare ska anlita PEFC-certifierade entreprenörer, när sådana kontrakteras.  

Spårbarhetscertifiering av företag sker enligt PEFC:s internationella standard som är gemensam för alla PEFC-medlemmar. 

Stora aktörer är direktcertifierade medan små skogsägare, entreprenörer och virkesorganisationer oftast väljer gruppcertifiering via något av de så kallade certifieringsparaplyer som finns. 

Oberoende certifieringsorgan granskar 

PEFC-certifierade skogsägare, entreprenörer och företag granskas regelbundet genom revisioner som utförs av oberoende certifieringsorganisationer. Dessa är i sin tur godkända av det oberoende ackrediteringsorganet Swedac, en myndighet med regeringens uppdrag att utföra ackreditering i Sverige. Swedac ackrediterar i sin tur mot globalt erkänd ISO-standard och enligt avtal med International Accreditation Forum (IAF) och European cooperation for Accreditation (EA).