Så blir du certifierad

PEFC entreprenörscertifiering utförs antingen som direktcertifiering av större skogsentreprenörer eller som gruppcertifiering av mindre entreprenörer genom en paraplyorganisation.

Så blir du certifierad


PEFC entreprenörscertifiering utförs antingen som direktcertifiering av större skogsentreprenörer eller som gruppcertifiering av mindre entreprenörer genom en paraplyorganisation. Gruppcertifiering är det absolut vanligaste. 

Direktcertifiering av större företag 

För entreprenörsföretag som vill direktcertifiera sig, ta kontakt direkt med någon av de certifieringsbolag som erbjuder PEFC-certifiering för skogsbruk. Klicka här för att se listan på bolag.   

Entreprenörscertifiering i grupp - de olika stegen  

1. Ansökan och granskning

För att få information om hur du ansöker om Svenska PEFC:s entreprenörscertifiering och vad det kostar kontaktar du någon av de organisationer som har bildat paraplyer för PEFC-entreprenörscertifiering i grupp. 

Paraplyorganisationen ska erbjuda eller anvisa entreprenörer den information som behövs för att kunna ansluta sig till ett gruppcertifikat för PEFC:s entreprenörscertifiering. 

Paraplyorganisationerna har olika rutiner för hantering av ansökan. I stora drag går det till så att paraplyet granskar ansökan och försäkrar sig om att entreprenören känner till vilka krav som gäller för PEFC:s entreprenörscertifiering. I vissa fall görs en så kallad förrevision av verksamheten. 

2. Avtal och bevis

Om ansökan är korrekt och PEFC:s krav för entreprenörer är uppfyllda så tecknas ett avtal mellan entreprenören och paraplyorganisationen om anslutning till paraplyorganisationens PEFC-gruppcertifikat. När avtal har tecknats utfärdar paraplyorganisationen ett bevis om anslutning till entreprenören. 

3. Efter anslutning – internrevisioner och egenkontroll 

Paraplyorganisationen kontrollerar sedan löpande genom interna revisioner att PEFC-kraven efterlevs. Entreprenörerna själva ska också genomföra så kallad egenkontroll och rapportera till paraplyorganisationen. Paraplyorganisationens efterlevnad av PEFC-standarden kontrolleras genom externa revisioner.  

Hantering vid anslutning av nya entreprenörer

Några av kraven i PEFC:s Entreprenörsstandard är beroende av tredje part och det har visat sig i vissa fall kunna fördröja processen för anslutning till gruppcertifikat. PEFC:s styrelse har därför vid styrelsemöte 2019-11-04 beslutat följande:

Arbetsgång vid anslutning av nytt (ej tidigare anslutet/nystartat) entreprenörsföretag till ett gruppcertifikat

Grundprincipen är att tillämpliga krav ska uppfyllas innan anslutning till certifikatet bekräftas (PEFC SWE TD IV). Det finns några standardkrav som beror av tredje part och där detta i vissa fall kan fördröja processen. Det är då möjligt för entreprenörsparaplyet att utfärda ett bevis med en öppen avvikelse under följande förutsättningar:

  1. Alla parters ambition ska vara ett långsiktigt åtagande om certifiering
  2. Eventuella öppna avvikelser ska vara tidsatta och följas upp av paraplyorganisationen
  3. Endast nedanstående krav kan hanteras med öppna avvikelser enligt ovan:

Fältdelen natur- och kulturhänsyn

  • Anmälan till kurs uppvisas som verifikat
  • Tidsatt (max halvår)

Intyg Skatteverket

  • Anmälan uppvisas som verifikat
  • Tidsatt (max halvår)

Intyg Försäkringskassan

  • Anställdas anmälan uppvisas som verifikat
  • Tidsatt (max halvår)