Tillämpningsanvisningar

Här samlar vi uttolkningar och tillämpningsanvisningar som rör den svenska PEFC-standarden. 

1 (2). Hantering vid anslutning av nya entreprenörer

Några av kraven i PEFC:s Entreprenörsstandard är beroende av tredje part och det har visat sig i vissa fall kunna fördröja processen för anslutning till gruppcertifikat. PEFC:s styrelse har därför vid styrelsemöte 2019-11-04 beslutat följande:


Arbetsgång vid anslutning av nytt (ej tidigare anslutet/nystartat) entreprenörsföretag till ett gruppcertifikat

Grundprincipen är att tillämpliga krav ska uppfyllas innan anslutning till certifikatet bekräftas (PEFC SWE TD IV). Det finns några standardkrav som beror av tredje part och där detta i vissa fall kan fördröja processen. Det är då möjligt för entreprenörsparaplyet att utfärda ett bevis med en öppen avvikelse under följande förutsättningar:

  1. Alla parters ambition ska vara ett långsiktigt åtagande om certifiering
  2. Eventuella öppna avvikelser ska vara tidsatta och följas upp av paraplyorganisationen
  3. Endast nedanstående krav kan hanteras med öppna avvikelser enligt ovan:

Fältdelen natur- och kulturhänsyn

  • Anmälan till kurs uppvisas som verifikat
  • Tidsatt (max halvår)

Intyg Skatteverket

  • Anmälan uppvisas som verifikat
  • Tidsatt (max halvår)

Intyg Försäkringskassan

  • Anställdas anmälan uppvisas som verifikat
  • Tidsatt (max halvår)


2 (2). Förtydligande avseende begreppet avverkningsorganisation i PEFC-standarden

Med anledning av olika tillämpning vid PEFC-certifiering av avverkningsorganisationer beslutade styrelsens utskott för tillämpning av entreprenörscertifiering (2023-03-01) att utfärda följande förtydligande: 

I PEFC-systemet gäller att skogsbrukscertifiering av en avverkningsorganisation omfattar organisationens eventuella skogsbruksverksamhet. Med skogsbruksverksamhet avses företag/verksamhet, eller del av företag/verksamhet, som med egen personal planerar, leder och/eller utför skogsbruksåtgärder (avverkning, skogsvård) och/eller planläggning.

Bakgrund

Frågan har behandlats i den nyligen genomförda standardrevisionen och skrivningar som förtydligar detta har införts i den standardversion som beräknas träda i kraft om ca ett år. Det har dock rests behov av att se till att detta redan nu kommuniceras till berörda eftersom detta inte är en ny uttolkning utan i linje med standardägarens syfte sedan starten.3 (3). Hantering vid temporärt anlitade resurser för naturvårdsbränning

 

Naturvårdsbränning är en viktig naturvårdsåtgärd för att främja brandberoende arter och ingår i PEFC-standarden för större skogsägare. Då åtgärden är av temporär karaktär och avser en specifik och avgränsad åtgärd kan speciella resurser som normal inte är verksamma som skogsentreprenörer behöva anlitas. PEFC:s utskott för tillämpning av entreprenörscertifieringen har därför 2023-06-19 beslutat följande:

PEFC-certifierad skogsägare, avverkningsorganisationer eller entreprenör får för tillfälliga behov av extra resurser för naturvårdsbränning anlita o-certifierade resurser om certifierade entreprenörer inte finns att tillgå. Den certifierade huvudentreprenören, skogsägaren eller avverkningsorganisationen ansvarar för åtgärdens genomförande enligt PEFC-standarden och ska utöva tillsyn och ledning i fält. Skötselskolans moduler för brand ska vara genomförda av de som deltar i arbetet.