Standardrevision 2021-2022

Efter en noggrann internationell granskningsprocess i enlighet med PEFC:s internationella regelverk har den svenska PEFC-standarden fått förnyat godkännande från PEFC International. Vid styrelsemötet 11 december fastställde svenska PEFC:s styrelse att datum för ikraftträdande ska vara den 16 januari 2024 med ett års övergångsperiod. 

PEFC:s nationella certifieringsstandarder ska revideras vart femte år för att hållas uppdaterade. 2021 - 2022 gjordes den femte revisionen av det svenska systemet med en stor uppslutning av intressenter. Under 2023 genomfördes den internationella granskningen av den nya standarden. För att uppfylla specifika krav i den internationella standarden gjordes några tillägg till det svenska standardförslaget under september 2023. Tilläggen godkändes av forumets styrelse 2023-10-10. PEFC:s styrelse fattade därefter beslut om att skicka in det reviderade förslaget till internationella PEFC för fortsatt granskning.

På den här sidan har vi dokumenterat processen: tidplan, mötesprotokoll, förslag till reviderade standarder och annan information. 

Standardförslaget

Standardrevisionen är nu avslutad och det svenska förslaget är klart och godkänt. Här hittar du den nya standarden.

Standardförslag nedan.

PEFC SWE 001 Certifieringssystem för hållbart skogsbruk i Sverige förslag 2023-01-16 1.04 Mb
PEFC SWE 002 Skogsbruksstandard förslag 2023-01-16 480.40 Kb
PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard förslag 2023-01-16 272.07 Kb
PEFC SWE 004 Direktcertifiering och gruppcertifiering 2023-01-16 496.32 Kb
PEFC SWE 005 Certifieringsorganisationer 2023-01-16 392.61 Kb
Development report 602.79 Kb


Forum 5 - 6:e oktober

Den 6 oktober hölls det femte Forum-mötet i Gröna näringslivets hus i Stockholm och Forumet beslutade då att godkänna ett förslag till ny PEFC-standard för vidare hantering av PEFC:s styrelse. 

Under mötet presenterade revisionens fyra arbetsgrupper hur de har hanterat de runt 250 externa synpunkter som blev resultatet av den publika konsultationen under april-maj. Beslutet att godkänna förslaget till ny standard togs sedan av Forumet i konsensus. 

Under dagen fick Forumet också ta del av en föreläsning om jämställdhet i skogsbranschen som hölls av Susanne Öberg, ledarskapskonsult med jämställdhet och hållbarhet i fokus och med lång erfarenhet från skogsbranschen.

Nu är nästa anhalt i revisionsprocessen att PEFC:s styrelse ska fatta beslut om ansökan till internationella PEFC för att få förslaget godkänt genom PEFC:s internationella granskningsprocess. 

Protokoll från Forum 5

Protokoll Forum 5 standardrevision 2021-22 658.69 Kb

Hantering av synpunkter från publik konsultation, Forum 5 (Excel-fil)

Hantering av synpunkter från publik konsultation, Forum 5 75.84 Kb


Agenda för Forum 5

Agenda Forum 5 standardrevision 2021-22 304.45 Kb


Publik konsultation 4 april - 3 juni

På forumet den 17:e mars fattades beslut om att publicera standardförslaget för konsultation mellan 4 april och 3 juni. Alla är välkomna att ta del av standardutkastet och lämna synpunkter i enlighet med nedanstående mall. Den sista dagen för att skicka in synpunkter är 3 juni 2022. Synpunkter skickas till hans.weslien@pefc.se med kopia till svenskapefc@pefc.se.


PEFC SWE 001 Svenska PEFCs certifieringssystem publik konsultation 1.35 Mb
PEFC SWE 002 Svenska PEFCs skogsstandard publik konsultation 863.17 Kb
PEFC SWE 003 Svenska PEFCs entreprenörsstandard publik konsultation 414.77 Kb
PEFC SWE 004 Svenska PEFC certifiering direkt och grupp publik konsultation 835.11 Kb
PEFC SWE 005 Svenska PEFCs krav på certifieringsorganisationer publik konsultation 529.05 Kb
Mall för synpunkter publik konsultation 2022 46.00 Kb


Forum 4 - 17:e mars

Den 17:e mars kl. 10-16 hölls revisionens fjärde Forummöte, denna gång som ett fysiskt möte i Gröna näringslivets hus på Franzéngatan 1 i Stockholm. 

Forumets uppgift var att ta del av arbetsgruppernas förslag till ny PEFC-standard och att fatta beslut om förslaget ska läggas ut för publik konsultation. Under dagen hölls också ett föredrag om biologisk mångfald av Per Simonsson, doktor i naturvårdsbiologi och med lång erfarenhet av naturvårdsarbete i skogsbruket.

Protokoll Forum 4

PEFC standardrevision 2022 protokoll forum 4 2022-03-17 449.90 Kb


Agenda för Forum 4

Agenda Forum 4 standardrevision 2021-22 209.74 Kb


Forum 3 - 24:e november

Den 24:e november hölls det tredje mötet i PEFC:s Forum för standardrevision där drygt 50 representanter för olika intressenter i skogsbruket deltog via länk. Syftet med mötet var att ta del av och diskutera synpunkterna från oktober månads allmänna konsultation kring det första utkastet till reviderad standard och arbetsgruppernas förslag till hantering. 

Under Forum 3 hölls också korta föreläsningar kring aktuella ämnen vars innehåll finns sammanfattat i protokoll från mötet. Ämnen och föreläsare var:

Utländsk arbetskraft, Anna-Lena Norberg, journalist och konsult företagsgranskning
Markens kolbalans, Peter Högberg, SLU

Agenda, anteckningar och underlag från Forum 3

Agenda Forum 3 standardrevision 2021-22 258.87 Kb
PEFC standardrevision 2021 - protokoll Forummöte 3, 2021-11-24 347.63 Kb
Bilaga 1 till protokoll Forum 3 - deltagare 105.31 Kb
Bilaga 2 till protokoll Forum 3 - synpunkter allmän konsultation 72.19 KbAllmän konsultation - oktober 2021

För att alla som vill ska få chansen att få insyn i processen och lämna synpunkter beslutade standardrevisionens forum 23 september att publicera arbetet så långt för synpunkter under oktober. Detta var den första av två konsultationer i processen. Under 2022 kommer ett mer färdigt förslag publiceras för publik konsultation. 

Nedan återfinns standarder 002 - 005 med markerade ändringar, ett särskilt underlag från klimatgruppen samt en lista på återstående frågor. 


PEFC SWE 002 Skogsstandard konsultation oktober 2021 790.41 Kb
PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard konsultation oktober 2021 368.39 Kb
PEFC SWE 004 Direkt certifiering och certifiering i grupp konsultation oktober 2021 654.87 Kb
PEFC SWE 005 Krav certifieringsbolag konsultation oktober 2021 468.13 Kb
Underlag klimat konsultation oktober 2021 288.96 Kb
Återstående frågor konsultation oktober 2021 413.92 Kb
Mall för synpunkter PEFC konsultation oktober 2021 26.00 KbForum 2 - 23:e september

Den 23:e september hölls det andra mötet i PEFC:s Forum för standardrevision där drygt 50 representanter för olika intressenter i skogsbruket deltog via länk. Syftet med mötet var att ta del av arbetsgruppernas förslag så långt och att fatta beslut om en första konsultation (på nätet) kring det första utkastet till ny standard.

 

Agenda och anteckningar från Forum 2

Agenda Forum 2 standardrevision 2021-22 264.69 Kb
PEFC standardrevision 2021 - anteckningar Forummöte 2, 2021-09-23 381.02 Kb

Under Forum 2 hölls också korta föreläsningar kring aktuella ämnen vars innehåll finns sammanfattat i anteckningarna från mötet. Ämnen och föreläsare var: 

Friluftsliv, Peter Fredman, Mittuniversitetet
Framtidens skogsbruksplan, Fredrik Walter, Dianthus
Alternativa metoder och kontinuitetsskogsbruk, Johan Sonesson, Skogforsk
PEFC i Norden, Auvo Kaivola, PEFC Finland


Forum 1 - uppstartmöte

Den 23 mars 2021 hölls det första mötet för revision av Svenska PEFC:s certifieringsstandard. Drygt 40 representanter för olika intressenter i skogsbruket deltog via länk vid startmötet. Forumet beslutade bland annat om organisation för standardrevisionen.  

Styrelse och arbetsgrupper 

Till Forumets ordförande valdes Mårten Larsson, som närmast kommer från Skogsindustrierna där hållbart brukande av skog och skogen som en del av lösningen på klimatfrågan har tillhört hans expertområden. Till styrelsen valdes nio ledamöter (se dokument nedan).

Forumet beslöt att bilda fyra arbetsgrupper:

 1. PEFC-systemet och standardens struktur
 2. Produktion och miljö
 3. Sociala standarden och entreprenörsstandarden
 4. Klimat

Bemanningen av styrelse, arbetsgrupper och sekretariat framgår av dokumentet nedan.

Standardrevision 2021 - styrelse och arbetsgrupper 189.82 Kb


Anteckningar från Forum 1

Nedan är anteckningar från Forummöte 1. I dokumentet framgår också vilka organisationer som har anmält sig för att delta i PEFC:s standardrevision samt deltagare under Forummöte 1.   

PEFC standardrevision 2021 - anteckningar Forummöte 1, 2021-03-23 160.93 Kb

Här kan du ta del av presentation som gavs under Forummöte 1 och som bland annat beskriver utgångspunkter och förutsättningar för revisionen av PEFC:s certifieringsstandard.

Presentation under Forummöte 1, 2021-03-18 1.74 MbInformation inför revisionen

Standardrevisionen ska uppfylla såväl internationella krav som de förväntningar som de svenska intressenterna har. I dokumentet i "Procedur för utarbetande av PEFC-skogsstandard", till höger, hittar ni förslag till arbetsordning. 

Följande områden har identifierats som föreslagna fokusområden med anledning av den nya internationella standarden och via inspel till Svenska PEFC: 

 • Klimat - Skogens förmåga att på medellång och lång sikt lagra och ta upp kol
 • Klimat - Beakta utsläpp av växthusgaser och effektivt nyttjande av resurser
 • Entreprenörsstandarden och den sociala standarden 
 • Standarden för certifieringsbolag


Med anledning av rådande pandemi och de restriktioner som råder har processen anpassats:

 1. Vid anmälan uppmanas organisationerna anmäla vilka frågor man vill ta upp i revisionen. 
 2. PEFC:s sekretariat och presidium föreslår en styrelse på 8 personer.
 3. PEFC:s sekretariat och presidium föreslår teman för arbetsgrupper .
 4. Forumet beslutar om punkt 2&3 vid uppstartsmötet 23 mars
 5. Deltagande organisationer har därefter en vecka på sig (till 30 mars) att anmäla deltagande i grupperna.
 6. Arbetsgruppernas storlek begränsas till totalt max 10 personer.
 7. Forumets styrelse bekräftar arbetsgrupperna.Översiktlig tidplan för arbetet

Start revision9 februari 2021 - Styrelsebeslut
Bilda forum (1)23 mars 2021 - Uppstart standardforumet
Forum (2) första utkast23 september 2021 - Första standardutkastet
Allmän konsultationOktober 2021 - På nätet
Forum (3)24 november 2021 -  Diskutera konsultationen
Forum (4)17 mars 2022 - Förslag för publik konsultation
Publik konsultation4 april - 3 juni 2022 - 60 dagar på nätet
Hearing myndigheter6 september - Policies, lagar och förordningar
Forum (5)6 oktober 2022 - Standardförslag fastställs
Styrelsebeslut5 december  2022 - Beslut om ansökan
AnsökanÅrsskiftet - Ansökan internationella PEFC