Om kontroll och granskning

PEFC-certifieringen bygger på att certifierade skogsägare och företag regelbundet granskas av oberoende tredjepart 

Om kontroll och granskning

I Sverige garanteras en effektiv kontroll av PEFC-certifierat skogsbruk, certifierade entreprenörer och företag genom revision av tredjeparts certifieringsorganisationer som är godkända av det oberoende ackrediteringsorganet Swedac.


Kontroll mot PEFC:s standarder 

Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt vissa specifika kvalitetskrav, en standard. Skogscertifiering enligt PEFC utgår från Svenska PEFC:s certifieringsstandard och spårbarhetscertifiering utgår från PEFC:s internationella spårbarhetsstandard.  

Paraplyer granskar sina medlemmar 

Paraplyorganisationer utför certifiering i grupp av skogsägare, entreprenörer och avverkningsorganisationer. Paraplyorganisationer kontrollerar löpande sina medlemmar genom internrevisioner så att PEFC:s krav följs. Kraven på paraplyorganisationernas uppföljande revisioner beskrivs i standarden PEFC SWE 004:4, Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp. 

Certifieringsbolag reviderar 

Certifieringsbolag certifierar och utfärdar certifikat för större skogsägare, skogsentreprenörer och avverkningsorganisationer. De utfärdar också certifikat för paraplyorganisationer.

Certifieringsbolagen kontrollerar löpande att certifierade verksamheter följer PEFC-kraven genom revisioner. PEFC:s krav på certifieringsbolag beskrivs i standarden PEFC SWE 005:4, Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer.  

Swedac godkänner certifieringsbolagen

Den certifieringsorganisation som utför skogsbruks-, entreprenörs- eller spårbarhetscertifiering ska vara ackrediterad av en internationellt erkänd ackrediteringsorganisation för att utföra certifiering enligt den svenska PEFC-standarden (PEFC SWE TD IV). Det innebär att ackrediteringsorganisationen ska ha avtal med International Accreditation Forum (IAF) och/eller European cooperation for Accreditation (EA). Ackrediteringsorganet ska följa de procedurer som beskrivs i ISO-standard SS-EN ISO/IEC 17011 och andra dokument erkända av IAF/EA.  


Swedac är den officiella ackrediteringsorganisationen i SverigeSwedac godkänner och kontrollerar certifieringsbolagen för att certifiera enligt PEFC:s standarder.