Vi verkar för ett
hållbart skogsbruk

PEFC är världens största certifieringssystem för hållbart skogsbruk. PEFC-märkningen på en träbaserad produkt visar att den är tillverkad av skogsråvara från hållbart brukade skogar enligt PEFC:s krav.

Nyckeln till ett hållbart skogsbruk

Skogen spelar en avgörande roll för en hållbar utveckling på flera sätt och är en av nycklarna för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Därför måste den användas på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Certifiering är ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet och PEFC är världens största system för certifiering av hållbart skogsbruk.  

Skogen är fantastisk på många sätt. Runt 70 procent av världens landlevande växt- och djurarter lever i skogsekosystem. Den växande skogen binder koldioxid och hjälper till att stabilisera vårt klimat, den renar vår luft och medverkar i vattnets kretslopp. 1,6 miljarder människor världen över är beroende av skogen för arbete och försörjning och för många är skogen en ovärderlig miljö för rekreation och naturupplevelser. Dessutom ger den oss förnybar och återvinningsbar råvara som ger oss en mängd klimatsmarta produkter.  

Kort sagt, skogen kan ge oss mycket av det vbehöver för att bygga en mer hållbar framtid i linje med de globala mål för hållbar utveckling som FN:s medlemsländer har enats omMen det förutsätter förstås att världens skogar inte överutnyttjas utan brukas på ett sätt som är långsiktigt hållbart 


PEFC arbetar för hållbart skogsbruk

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) är en internationell icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att främja ett långsiktigt hållbart skogsbruk. PEFC bygger på nationella skogsstandarder som alla uppfyller gemensamma internationella krav och oberoende tredjepartscertifiering. 


Vad är hållbart skogsbruk? 

Hållbart skogsbruk är ett skogsbruk som är i linje med de internationella principerna för hållbar utveckling. Det innebär ett skogsbruk som både är långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Forest Europe och FN:s jordbruksorganisation (FAO) har definierat det så här: 

"Förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas."  

Men hållbart skogsbruk är inte något statiskt tillstånd. Snarare en process där metoder är under ständig utveckling. Inom PEFC är det centralt att nationella och lokala aktörer som påverkas av skogsbruk på olika sätt är med och utvecklar PEFC:s certifieringsstandarder. På det sättet definierar skogsbrukets intressenter tillsammans vad ett hållbart skogsbruk innebär i praktiken, baserat på PEFC:s internationella hållbarhetskriterier, senaste forskningsrön och praktiska erfarenheter. 


Vad är skogscertifiering? 

Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt vissa specifika kvalitetskrav, en standard. Certifiering av skogsbruk och miljömärkning av skogsprodukter är skogsnäringens sätt att tala om för konsumenter att de producerar produkter av skogsråvara som kommer från ansvarsfullt brukade skogar.  

PEFC-märkningen på en träprodukt visar att den är tillverkad av råvara som kommer från skog som brukas enligt definierade krav för hänsyn till naturoch kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel.  

Totalt sett är runt 10 procent av världens skogsmark certifierad idag. Majoriteten av denna är certifierad enligt PEFC. Det gör PEFC till världens största organisation för certifiering av hållbart skogsbruk.