Det här är entreprenörscertifiering

Skogsentreprenörer utför en stor del av jobbet i skogen och har alltså ofta en nyckelroll i det hållbara skogsbruket. PEFC:s certifiering av entreprenörer är en hjälp för skogsägare att följa PEFC:s Skogsstandard. 

Det här är entreprenörscertifiering

Svenska PEFC ställer krav på certifierade skogsägare att de eventuella skogsentreprenörer som de anlitar ska vara PEFC-certifierade. Anledningen till detta krav är att en stor andel åtgärder i skogsbruket – som gallring och slutavverkning - utförs av anlitade entreprenörer och inte av skogsägarna själva. 

Det är den certifierade skogsägaren som är ansvarig för att se till att kraven i PEFC:s Skogsstandard efterlevs men i praktiken har alltså ofta skogsentreprenörer en nyckelroll i detta arbete. När också entreprenören är PEFC-certifierad kan skogsägaren enkelt överlåta utförandet av skogsbruksåtgärder till denna. Entreprenörscertifieringen är en självklar och viktig del av det svenska PEFC-systemet.

Med skogsentreprenör avses ett registrerat företag som utför skogliga avverknings- och/eller skogsvårdsuppdrag med professionella skogsmaskiner och/eller anställd personal. 


Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard 

Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard definierar de krav som ska vara ska vara uppfyllda för att certifikat eller bevis om gruppcertifiering för entreprenörer ska kunna utfärdas. 

På en PEFC-certifierad skogsentreprenör ställs vissa baskrav som gäller till exempel kompetensnivå, användning av miljögodkända drivmedel, avfallshantering och nödlägesrutiner. PEFC-certifierade entreprenörer ska till exempel:

  • Ha rätt kompetens/utbildning för arbetsuppgiften
  • Förnya sin natur- och kulturmiljövårdkompetens var femte år
  • Följa PEFC:s Skogsstandard
  • Uppfylla EU:s krav kring utsläpp från skogsmaskiner
  • Använda miljögodkända hydrauloljor och sågkedjeoljor
  • Se till att eventuella underentreprenörer också uppfyller PEFC:s krav   

Utöver det krävs att den certifierade entreprenören uppfyller tillämpliga delar av Svensk PEFC Skogsstandard. 


Direktcertifiering eller certifiering i grupp

Entreprenörscertifiering utförs antingen som direktcertifiering av större skogsentreprenörer eller som gruppcertifiering av mindre entreprenörer genom en paraplyorganisation. 

Vid direktcertifiering utfärdas entreprenörscertifikat direkt till entreprenören och vid gruppcertifiering utfärdas bevis om entreprenörscertifiering i grupp till entreprenören. 


Så här blir du certifierad som skogsentreprenör!