PEFC och Globala målen

FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin har antagit. PEFC:s arbete för hållbar förvaltning av världens skogar bidrar på flera sätt till att genomföra denna agenda. 

PEFC och Globala målen

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Alla FN:s medlemsländer är förpliktigade att arbeta för att nå dessa mål.

De 17 globala målen och 169 delmålen syftar bland annat till att avskaffa svält och fattigdom i världen, motverka klimatförändringarna och bevara vår planets ekosystem och biologiska mångfald. 

Flera av nycklarna till att uppnå målen i Agenda 2030 finns i skogen och i användningen av trä som förnybar och klimatsmart resurs för att bygga det hållbara samhället. 


Så här bidrar PEFC:s arbete till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål


1 Ingen fattigdom
1,6 miljarder människor är beroende av skogar för arbete och försörjning. PEFC verkar för ett ekonomiskt hållbart skogsbruk för både små och stora skogsägare.

2 Ingen hunger
Skogar tillhandahåller 76 miljoner ton mat per år. PEFC-systemets möjligheter till certifiering av icke-träbaserade skogsprodukter och träd på icke-skogsmark kan bidra till säkrare matförsörjning i många delar av världen.

3 God hälsa och välbefinnande
Skogar ger oss en mängd ekosystemtjänster som är avgörande för vår hälsa, till exempel klimatstabilisering och vattenrening. Skogen ger också möjligheter till friluftsliv och rekreation. PEFC verkar för att de fortsatt ska kunna göra det.

4 God utbildning för alla
Långsiktigt hållbar skogsförvaltning bygger på kunskap. PEFC-certifieringen ställer krav på god kompetens och kontinuerlig vidareutbildning av de som verkar i skogen.

5 Jämställdhet
PEFC vill främja lika rättigheter och möjligheter och motverka varje form av diskriminering så att alla känner sig välkomna i skogsbruket. PEFC-certifieringen ställer krav på samverkan för jämställdhet i arbetslivet. 

6 Rent vatten och sanitet för alla
En stor del av allt rinnande sötvatten finns i skogslandskap. PEFC-certifieringen ställer krav på hänsyn till vattenmiljöer i samband med skogsbruk. 

7 Hållbar energi för alla
En stor andel av vår förnybara energi kommer från skogen. PEFC-certifieringen bidrar till att råvaran har producerats på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. 

8 Anständiga arbetsvillkor
Anständiga arbetsvillkor för de som verkar i skogsbranschen är en viktig del av PEFC-certifieringen. Den svenska PEFC-standarden ställer krav på att verksamhet ska bedrivas så att gällande lagar, svenska kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden efterlevs.


9 Hållbar industri och innovationer
Mångas blickar har vänts mot skogen som förnybar råvara till nya, innovativa och klimatsmarta produkter som kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror. PEFC-certifieringen ser till att den förnybara råvara från skogen produceras på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

10 Minskad ojämlikhet
PEFC har sin grund i familjeskogsbruket och PEFC:s gruppcertifiering gör att även småskogsägare världen över kan få tillgång till den internationella marknaden för certifierat virke.

11 Hållbara städer och samhällen
70 procent av världens befolkning kommer att bo i städer år 2050. Det ställer stora krav på hållbart byggande. PEFC arbetar för användning av hållbart producerat virke i konstruktions- och byggsektorn.

12 Hållbar konsumtion och produktion
Konsumenter över hela världen vill att företag ska hjälpa till att förbättra miljön. PEFC-märkningen hjälper företag och konsumenter att identifiera och välja hållbart producerade skogs- och trädbaserade produkter.

13 Bekämpa klimatförändringarna
Världens skogar absorberar nästan 40 procent av all koldioxid som är skapad av människan. Hållbart brukade skogar har en central roll för att motverka klimatförändringarna och ersätta fossila produkter.

14 Hav och marina resurser
Tillståndet i våra hav beror till stor del på vad som händer på land. Hållbar skogsförvaltning är väsentligt för att till exempel minska läckage av näringsämnen till floder och kustvatten.

15 Ekosystem och biologisk mångfald
80 procent av alla landdjur och växter lever i skogar. Att värna skogens biologiska mångfald är kärnan för PEFC. 75 procent av världens certifierade skogsmarksareal förvaltas idag i enlighet med PEFC:s internationellt erkända hållbarhetskriterier.

16 Fredliga och inkluderande samhällen
PEFC:s certifieringsstandard styrs av de viktigaste principerna för inkluderande intressent­engagemang baserat på Agenda 21: balanserad representation, konsensus, kontinuerlig förbättring och öppenhet.

17 Genomförande och globalt partnerskap
PEFC är en global allians för hållbar förvaltning av världens skogar som samlar 51 nationella medlemmar, fler än 30 internationella intressentmedlemmar och tusentals aktörer på det lokala planet. Genom att ansluta sig till PEFC-certifieringen blir man en del av detta partnerskap för hållbar utveckling.