Så utvecklas våra standarder

PEFC bygger på att nationella och lokala aktörer som påverkas av skogsbruk på olika sätt är med och utvecklar PEFC:s certifieringsstandard. På så sätt definierar vi tillsammans vad ett hållbart skogsbruk innebär i praktiken, baserat på PEFC:s internationellt erkända hållbarhetskriterier, senaste forskningsrön och praktisk erfarenhet.  

Så utvecklas våra standarder

PEFC:s nationella certifieringsstandarder ska revideras minst vart 5:e år för att hållas uppdaterade. PEFC:s internationella regelverk som bygger på ISO:s guider för standardisering talar om hur revisionen ska gå till.


Internationella krav som anpassas till lokala förutsättningar

PEFC verkar för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart skogsbruk världen över i linje med FN:s hållbarhetsmål. Men både skogen och förutsättningarna för skogsbruk varierar förstås stort mellan olika länder och världsdelar. Det är därför PEFC arbetar genom nationella certifierings-standarder som anpassas efter lokala förutsättningar. Det garanterar funktionella system för certifiering av skogsbruk i hela världen. 

PEFC omfattar idag 48 stycken godkända nationella skogs­standarder. Alla nationella certifieringssystem måste uppfylla PEFC:s internationella referensstandard och har granskats och godkänts i en ­särskild process. På internationella PEFC:s hemsida finns all information om varje nationellt system publikt tillgänglig, som full systemdokumentation och rapporter från den internationella granskningen.


Så utvecklas den svenska PEFC-standarden

Det är centralt för Svenska PEFC att nationella och lokala aktörer som påverkas av skogsbruket på olika sätt är med och utvecklar våra certifieringsstandarder. På så sätt definierar skogsbrukets intressenter tillsammans vad ett hållbart skogsbruk innebär, baserat på PEFC:s internationella hållbarhetskriterier, senaste forskningsrön och praktiska erfarenheter.

Den svenska processen för revision av skogsstandarden beskrivs i Svenska PEFC:s standard. Bland de viktigaste kraven märks:

  • Standarden ska ses över var femte år
  • Revisionen ska vara öppen för alla ­organisationer med intresse för ett ­hållbart skogsbruk
  • Processen ska kunna följas på den ­nationella hemsidan
  • Standardförslagen ska läggas ut på publik konsultation
  • Standarden ska uppfylla de internationella PEFC-kraven på ett hållbart skogsbruk.


För att alla som vill ska kunna följa processen så publiceras allt material från revisionen – kallelser, protokoll, deltagare och utkast till ny standard - på www.pefc.se. Där finns också möjlighet att lämna synpunkter och anmäla sig till nyhetsbrev för att få löpande information.

 

Processen steg för steg

I grova drag består processen för att revidera PEFC-standarden av följande steg:

1. Intressenter kartläggs

Relevanta intressenter identifieras och bjuds in, tillsammans med PEFC:s medlemmar, att medverka i standardrevisionen.


2. Ett Standardforum etableras

Ett forum för standardrevisionen etableras och en styrelse utses.


3. Arbetsgrupper tillsätts

Representanter för intressenterna formar arbetsgrupper för produktion & miljö, sociala frågor & entreprenörscertifiering samt standardens struktur.


4. Öppna seminarier organiseras

Under arbetets gång bjuder Forumet in till öppna seminarier för att diskutera olika aspekter av revisionsarbetet.

 

5. Publika konsultationer genomförs

Första utkastet liksom slutförslaget till reviderad skogsstandard läggs ut på webben för öppna konsultationer under 60 dagar.

 

6. Internationell granskning

Standardförslaget skickas till internationella PEFC där det granskas av oberoende konsulter mot det internationella regelverket. En global publik konsultation genomförs. Standarden godkänns av PEFC:s General Assembly.


Kontakt för synpunkter

Den som har synpunkter och utvecklingsförslag för PEFC:s standarder är också välkommen att kontakta oss utanför ordinarie revisionsperioder. Skicka då ett mejl till svenskapefc@pefc.se och beskriv dina synpunkter och/eller förslag i relation till innehållet i relevant delstandard eller standarder. Vi samlar ihop inkomna synpunkter till nästkommande standardrevision.