Organisation och styrning

Svenska PEFC drivs som en ekonomisk förening med medlemmar som representerar skogsbruket, förädling och distribution och organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplade till hållbart skogsbruk. 

Organisation och styrning

Svenska PEFC ekonomisk förening ansvarar i enlighet med sina stadgar för utveckling och drift av certifieringssystemet och leds av en styrelse, ett arbetsutskott och en verkställande direktör. 

Alla berörda intressenter inklusive skogsbruksorganisationer, skogsindustrier, naturvårdsorganisationer och andra organisationer med intressen i hållbart skogsbruk är välkomna att söka medlemskap i Svenska PEFC. Läs här om hur ditt företag kan bli medlem.

Föreningens medlemmar delas enligt stadgarna in i tre grupper: 

Grupp 1
Skogsbruk inklusive transporter av virke till industri/terminal 

Grupp 2
Förädling av skogsråvara inklusive distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund 

Grupp 3
Organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplade till hållbart skogsbruk 

Företag och organisationer som inte passar in i dessa grupper kan antas av styrelsen som medlemmar utan rösträtt. Medlemmarna har rösträtt på Svenska PEFC:s årsstämmor. 


Vd och styrelse

Nationell sekreterare, vd

Christina Lundgren
Svenska PEFC
Tel: 070-380 83 84
E-post: christina.lundgren@pefc.se 

Styrelsen

Styrelsen för Svenska PEFC ek. för. har efter årsstämma 2021 följande sammansättning. Gruppangivelse hänvisar till stadgarnas indelning i medlemsgrupperna 1. Skogsbruk, 2. Förädlingsindustri för skogsråvara och 3. Övriga intressen 

PEFC:s styrelse 2022/2023

Styrelseledamot

Personlig suppleant

Sture Karlsson, LRF ordförande 

Sofia Backéus, LRF

Nils Broman, Norra Skog 

Niklas Norén, Norra Skog

Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige vice ordförande

Ingemar Berling, Sågverken Mellansverige/Bergkvist-Siljan 

PerArne Nordholts SågiSyd 

Mats Remsö, SågiSyd 

Erica Pershagen, Stora Enso 

Johan Bjernulf, Stora Enso

Joakim Källman, Stiftens Egendomsförvaltningars förening 

Dag Åkesson, Stiftens Egendomsförvaltningars förening 

Marie Wickberg, Mellanskog 

Lars Nilsson, Mellanskog 

Malin Nordin, Södra Skogsägarna 

Ylva Thorn-Andersen, Södra Skogsägarna 

Kolbjörn Kindströmer, Skogsentreprenörerna

Sophia Bergkvist, Skogsentreprenörerna 

Andreas Rastbäck, Holmen Skog AB

Johanna Ydringer, Billerud-Korsnäs 

Åke Forsgren, Metsä Forest Sverige AB 

Anna Fahlgren, Metsä Board Sverige AB 

Maria Edman, SCA Skog AB  

Lars Stenberg, SCA Skog AB 

Jonathan Lundberg, GS 

Anders Karlsson, GS

Marie Bergstrand Sågab

Anders Ringsell, Sågab

Jenny Stenberg, Sveaskog

Linda Burström, Sveaskog