Serviceavgifter

Medlemmar i Svenska PEFC  betalar en depositionsavgift om 1000 kr. Denna återbetalas om/när medlemskapet upphör. Sedan betalas en årlig serviceavgift för att täcka de utgifter som årsstämman beslutar.


Serviceavgifter till Svenska PEFC

Enligt beslut på årsstämman 2019 utgörs serviceavgifter till Svenska PEFC av en fast avgift samt en rörlig avgift. (Se "Guidelines för beräkning av serviceavgifter").


Fast avgift
Den fasta avgiften är 4 000 kr/certifikat/år samt 2 000 kr/bevis (site) om spårbarhet/år (multisite). För multisitecertifikat inom samma koncern är maxbeloppet 50 000 kr/år. Organisationer med endast logolicens betalar 4 000 kr/logolicens/år. Avgiften debiteras i januari:

  1. För certifikatsinnehavare via anlitat certifieringsföretag
  2. För innehavare av bevis om spårbarhetscertifiering via respektive paraplyorganisation
  3. För innehavare av endast logolicens direkt av svenska PEFC

Rörlig avgift
Rörlig avgift betalas av medlemmar i Svenska PEFC och icke-medlemmar med registrerade logolicenser för kategorier enligt nedan.

  1. Kategoritillhörighet fastställs av styrelsen för Svenska PEFC
  2. Företag/organisationer med mer än ett certifikat inom mer än en kategori betalar endast för den dominerande verksamheten/kategoritillhörigheten fastställd av styrelsen för Svenska PEFC
  3. Medlemmar i sågverksföreningar, och till dem knutna certifierade verksamheter, betalar via respektive förening
  4. Medlemmar och/eller logolicensinnehavare som inte kan placeras i någon av nedanstående kategorier debiteras serviceavgift enligt särskild överenskommelse

Kategori 1
Skogsägare med skogscertifikat betalar för omsatt volym svensk råvara kr/m3fub/föregående kalenderår. Underlaget är detsamma som används inom Skogforsk. Avgift för 2019 = 4,35 öre/m3fub

Kategori 2a
Primär skogsindustri eller virkesorganisation med spårbarhetscertifikat/-bevis betalar för förbrukad eller omsatt volym svensk råvara kr/m3fub/föregående kalenderår. Avgiften för 2019 = 3,29 öre/m3fub

Kategori 2b
Vidareförädling och/eller försäljning med spårbarhetscertifikat/-bevis betalar enligt omsättning för produkt/er med ingående skogsråvara per föregående kalenderår.

PEFC-relaterad omsättningmiljoner kr/årkr/år
upp till101 000

10-996 000

100-49916 000

500-99931 000
mer än1 00046 000


Debitering av rörlig avgift
50% av den preliminärt beräknade rörliga avgiften debiteras under januari/februari. När slutgiltigt debiteringsunderlag avseende föregående kalenderår inkommit beräknas och fastställs den definitiva avgiften i kr/m3fub. Efter stämmobeslut (i maj/juni) om budget och avgifter debiteras återstående avgift.


Nya certifikat och/eller logolicenser
För nya certifikat och logolicenser som utfärdas under året faktureras fast och rörlig avgift vid registreringstillfället.

HÅLLA KONTAKTEN

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV