Serviceavgifter

Serviceavgifter

Användare av Svenska PEFC:s system och rutiner betalar en årlig serviceavgift. Avgifterna fastställs varje år av PEFC:s stämma enligt särskilda riktlinjer.

Serviceavgifter till Svenska PEFC består av en fast avgift samt en rörlig avgift. Avgifterna beräknas enligt Svenska PEFC:s riktlinjer för serviceavgifter och fastställs varje år av årsstämman.


Riktlinjer för serviceavgifter 286.11 Kb


Indelning av användarna i kategorier

För beräkning av avgifter delas användarna av Svenska PEFC:s system in i följande kategorier:

 • 1a Skog - organisation med skogsbruk som huvudsaklig verksamhet med skogsbrukscertifikat
 • 1b Entreprenör - innehavare av endast entreprenörscertifikat (direkt eller i grupp)
 • 2a Primär industri med spårbarhetscertifikat
 • 2b Vidareförädling och/eller försäljning med spårbarhetscertifikat
 • 3 Icke kommersiella verksamheter eller därmed jämställda
 • 4 Varumärkeslicens - innehavare av varumärkeslicens utan certifikat

Kategoritillhörighet för certifikatsinnehavare utan medlemskap beslutas av PEFC-kansliet. Vid behov konsulteras PEFC:s styrelse. Den huvudsakliga verksamheten styr kategoriindelningen och en organisation avgiftsbeläggs enligt en av kategorierna.


Serviceavgifter

Fast avgift

För samtliga av Svenska PEFC registrerade certifikat/bevis för kategorier 1 och 2 enligt ovan debiteras årligen en fast grundavgift via certifieringsföretagen enligt särskild överenskommelse. För innehavare av varumärkeslicens utan certifikat (4) debiteras en fast avgift direkt av Svenska PEFC.

Den fasta avgiften för år 2022 och tills vidare är 5 000 kr/certifikat/år. För spårbarhetscertifikat med utspridd verksamhet (multisite) tillkommer 2 000 kr per anläggning (site). Maxbeloppet för multisite-certifikat inom samma koncern är 55 000 kr/år. För producentgrupper i gruppcertifikat för spårbarhet tillkommer 2 500 kr per ingående företag och site. Organisationer med endast varumärkeslicens betalar 4 000 kr/varumärkeslicens/år. 

Den fasta avgiften stäms av och debiteras i början av året:

 • För certifikatsinnehavare via anlitat certifieringsföretag
 • För innehavare av bevis om spårbarhetscertifiering via respektive paraplyorganisation
 • För innehavare av endast varumärkeslicens direkt av Svenska PEFC


Rörlig avgift

Medlemmar i Svenska PEFC och användare med registrerade certifikat och varumärkeslicenser för kategori 1 och 2 enligt ovan debiteras årligen en rörlig avgift som fastställs av PEFC:s årsstämma. Avgiften baseras på:

 • 1a och 2a: Omsatt respektive förbrukad volym svensk råvara per år: kr/m3fub, år
 • 1b: Enhetsavgift per certifikat
 • 2b: Omsättning för produkt/-er med PEFC-anspråk per år

För certifikat med utspridd verksamhet (multisite-certifikat) baseras rörlig avgift på summan av de i certifikatet ingående enheterna/verksamheterna.

För år 2023 är de rörliga avgifterna följande:

Kategorier 1a och 2a
Organisationer med skogsbrukscertifikat (1a) och primär industri med spårbarhetscertifikat (2a) betalar för omsatt respektive förbrukad volym svensk råvara kr/m3fub/föregående kalenderår.

Avgift = 4,4 öre/m3fub

Kategori 1b entreprenörscertifikat betalar 6 000 kr i rörlig avgift.

Kategori 2b vidareförädling och/eller försäljning med spårbarhetscertifikat/-bevis betalar enligt omsättning för produkt/er med PEFC-anspråk och/eller PEFC-märkning per föregående kalenderår.


PEFC-relaterad omsättningmiljoner kr/årkr/år
upp till91 000

9 - 996 000

99 - 39916 000

399 - 1 00031 000
mer än1 00046 000


Debitering av rörlig avgift
50% av den preliminärt beräknade rörliga avgiften debiteras under januari/februari. När slutgiltigt debiteringsunderlag avseende föregående kalenderår inkommit beräknas och fastställs den definitiva avgiften i kr/m3fub. Efter stämmobeslut (i maj/juni) om budget och avgifter debiteras återstående avgift.


Nya certifikat och/eller logolicenser
För nya certifikat och logolicenser som utfärdas under året faktureras fast och rörlig avgift vid registreringstillfället.