Förlängda undantag från PEFC-standardens krav

PEFC:s styrelse har beslutat att fortsatt medge undantag under 2022 från PEFC-standardens krav på fältutbildning och krav på anlitande av certifierade entreprenörer för skogsvård, under vissa förutsättningar.

Förlängda undantag från PEFC-standardens krav

12 april 2022 PEFC Sverige

PEFC:s styrelse har beslutat att fortsatt medge undantag under 2022 från PEFC-standardens krav på fältutbildning. Undantag kan också få göras för anlitande av certifierade entreprenörer för manuell och motormanuell skogsvård under vissa förutsättningar.

Anledningen till beslutade undantag är att styrelsen ser ett uppdämt behov av utbildning efter coronapandemin samtidigt som det finns brister i tillgång på kurser. Styrelsen konstaterar också att situationen just nu är osäker när det gäller inresta resurser för framförallt skogsvården.

PEFC:s styrelse fattade därför 2022-04-07 följande beslut: 

"Undantag från kompetenskrav
Undantag från kravet på utbildning (när det gäller fältkurser enligt SYN) kan fortsatt medges under 2022 i de fall lämplig utbildning ej finns att tillgå under rimliga former. Standardens krav avseende särskild tillsyn och ledning ska följas.

Styrelsen vill uppmana alla att ordna sin kompetens under året för att inte hamna i trångmål när undantaget upphör nästa år.

Undantag från krav på certifierade entreprenörer
För manuell och motormanuell skogsvård kan undantag från kravet på certifierade entreprenörer få göras. Följande turordning och krav ska följas:  

  1. Certifierade entreprenörsföretag ska väljas i första hand. 
  2. Certifierade entreprenörsföretag kan tillämpa undantaget avseende kompetens för att erbjuda arbete till de som normalt inte arbetar inom skogsbruket. Erforderlig kompetens för arbetsuppgifterna och standardens krav avseende ledning och tillsyn ska säkerställas. 
  3. I tredje hand kan företag utan certifiering anlitas under nedanstående villkor:
  1. Säkerhet och erforderlig kompetens för uppgiften ska säkerställas. 
  2. Objektsdirektiv och övriga arbetsinstruktioner ska utgå från PEFC-standarden och andra tillämpliga krav. 
  3. Tillämpligt arbetsgivaransvar enligt PEFC-standarden ska säkerställas 
  4. Tydliga kontrakt ska upprättas där tillämpliga krav ingår. 
  5. Genomgång av kraven med alla externa resurser ska genomföras. 
  6. Det ska finnas specifik arbetsledning för alla arbetsuppgifter. 
  7. Arbete utfört av extra insatta resurser ska ingå i uppföljnings- och kontrollprogram. Gängse rutiner för avvikelserapportering och kvalitetsdeklarationer ska följas. Åtgärderna ska ingå i ordinarie interna och externa kvalitetskontroller och revisioner. 

De certifikatsinnehavare som önskar tillämpa undantaget ska, innan anlitande, anmäla detta till PEFC och ange omfattningen i form av en lista på de o-certifierade resurser som avses anlitas och under vilken tidsperiod. Informationen skickas som epost till svenska PEFC via VD eller till svenskapefc@pefc.se "

Se också PEFC:s webb för aktuella (och tidigare gällande) undantag från PEFC-standarden: ”Aktuella undantag”


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer