Undantag

Vid särskilda förhållanden som allvarligt försvårar tillämpningen av den svenska PEFC-standarden kan PEFC:s styrelse besluta om undantag från kraven (PEFC SWE 001, kap. 9). 

Aktuella undantag 


Undantag från PEFC-standardens krav gällande utbildning samt certifierade entreprenörer

Bakgrund
Det har konstaterats att det finns ett uppdämt behov av utbildning efter pandemin samtidigt som det finns brister när det gäller tillgång på kurser. Dessutom föreligger osäkerhet när det gäller inresta resurser för framförallt skogsvården. Det har även kommit inspel om behov av att tillfälligt kunna använda o-certifierade resurser för losskapning av vindfällen.

PEFC:s styrelse fattade därför 2022-04-07 följande beslut:

Undantag kompetenskrav
Undantag från kravet på utbildning (när det gäller fältkurser enligt SYN) kan fortsatt medges under 2022 i de fall lämplig utbildning ej finns att tillgå under rimliga former. Standardens krav avseende särskild tillsyn och ledning ska följas.

Styrelsen vill uppmana alla att ordna sin kompetens under året för att inte hamna i trångmål när undantaget upphör nästa år.

Undantag certifierade entreprenörer
För manuell och motormanuell skogsvård kan undantag från kravet på certifierade entreprenörer få göras. Följande turordning och krav ska följas:  

 1. Certifierade entreprenörsföretag ska väljas i första hand. 
 2. Certifierade entreprenörsföretag kan tillämpa undantaget avseende kompetens för att erbjuda arbete till de som normalt inte arbetar inom skogsbruket. Erforderlig kompetens för arbetsuppgifterna och standardens krav avseende ledning och tillsyn ska säkerställas. 
 3. I tredje hand kan företag utan certifiering anlitas under nedanstående villkor:

  1. Säkerhet och erforderlig kompetens för uppgiften ska säkerställas. 
  2. Objektsdirektiv och övriga arbetsinstruktioner ska utgå från PEFC-standarden och andra tillämpliga krav. 
  3. Tillämpligt arbetsgivaransvar enligt PEFC-standarden ska säkerställas 
  4. Tydliga kontrakt ska upprättas där tillämpliga krav ingår. 
  5. Genomgång av kraven med alla externa resurser ska genomföras. 
  6. Det ska finnas specifik arbetsledning för alla arbetsuppgifter. 
  7. Arbete utfört av extra insatta resurser ska ingå i uppföljnings- och kontrollprogram. Gängse rutiner för avvikelserapportering och kvalitetsdeklarationer ska följas. Åtgärderna ska ingå i ordinarie interna och externa kvalitetskontroller och revisioner. 

De certifikatsinnehavare som önskar tillämpa undantaget ska, innan anlitande, anmäla detta till PEFC och ange omfattningen i form av en lista på de o-certifierade resurser som avses anlitas och under vilken tidsperiod. Informationen skickas som epost till Svenska PEFC via VD eller till svenskapefc@pefc.se


Undantag från Entreprenörsstandardens krav gällande anslutning av nya entreprenörer

Några av kraven i PEFC:s Entreprenörsstandard är beroende av tredje part och det har visat sig i vissa fall kunna fördröja processen för anslutning till gruppcertifikat. PEFC:s styrelse har därför vid styrelsemöte 2019-11-04 beslutat att är möjligt för entreprenörsparaplyet att utfärda ett bevis med en öppen avvikelse givet att vissa förutsättningar är uppfyllda. Läs här om vad som gäller.


Tidigare beslutade undantag – ej längre gällande 


Undantag från Skogsstandardens krav gällande bekämpning av skadegörare, fr.o.m 2020-03-17 – 2021-12-31 

Styrelsen fattade inför säsongen 2020 beslut om undantag från förbudet mot kemisk bekämpning gällande granbarkborre. Undantaget var anmälningspliktigt och inga certifikatsinnehavare åberopade undantaget under 2020. Enligt beslutet ska undantaget utvärderas inför säsongen 2021. Styrelsen ansåg vid förra styrelsemötet (2021-02-09) att möjligheten till undantag bör kvarstå eftersom läget är osäkert och man förmodligen kan förvänta sig ytterligare två tuffa granbarkborreår.

Styrelsen beslutade att kemisk bekämpning ska vara möjligt även 2021 under samma förutsättningar som 2020:

PEFC-systemet står för ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk och grunden i PEFC är ett skogsbruk fritt från alla sorters gifter. Medel innehållande gifter får endast användas när andra lämpliga metoder inte finns att tillgå och om behov föreligger utvärderar PEFC årligen detta (PEFC 002, 3.7 TD IV). Sedan den torra och varma sommaren 2018 har en situation uppstått där angrepp av granbarkborre hotar skogshälsa och ekonomi i stora områden. PEFC:s styrelse har 2021-04-13, med anledning av detta, beslutat att innehavare av PEFC:s skogbrukscertifikat får använda kemisk behandling mot granbarkborre för att värna skogarnas vitalitet och hälsa under förutsättning att nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

 1. Användningen ska ske enligt de tillstånd och anvisningar som getts av inblandade myndigheter
 2. Användningen ska följa tillverkarens instruktioner.
 3. Personal ska ha erforderlig utbildning och utrustning.
 4. Certifikatsinnehavare som önskar använda kemisk behandling ska anmäla detta till Svenska PEFC.

Ovanstående gäller säsongen 2021.

Se Skogsstyrelsens information: https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insektsskador/granbarkborre/bekampning-av-granbarkborre/


Undantag från PEFC-standardens krav gällande utbildning (upphör 2021-09-15)

Restriktionerna p.g.a. COVID-19 har en rad effekter på både samhället och skogsbruket. Många fältutbildningar ställs in p.g.a. svårigheten att i nuläget samla människor och restriktioner med avseende på resor kommer att försvåra tillgången på arbetskraft från andra länder. Framförallt kan det få effekter på skogsvården. Anlitande av PEFC-certifierade entreprenörsföretag och kompetent personal med rätt kunskaper för uppgiften är en grundläggande del av ett hållbart skogsbruk. Det läge vi befinner oss i nu är dock exceptionellt. I samhället finns samtidigt företag och personal som normalt inte arbetar med skogsvård men där den normala verksamheten läggs ned eller i vänteläge. PEFC:s styrelse har därför 2020-04-09  beslutat om följande undantag från standardkraven:  

Kompetens och utbildning 

 1. Tills vidare råder undantag från kravet på fältkurser enligt SYN. Tillämpliga distansutbildningar såsom webutbildningsmoduler i Skötselskolan ska dock alltid genomföras. 

Komplettering till befintligt undantag enligt beslut i PEFC:s styrelse 2020-12-02: Undantag får även medges för andra utbildningar där det inte är möjligt att efterleva Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att genomföra utbildningen på ett Corona-säkrat sätt.


Undantaget upphör 2021-09-15

Undantaget från krav på utbildningar (fältdel i SYN och andra utbildningar som ej kan genomföras på ett smittsäkert sätt) upphör den 2021-09-15 (enligt beslut av PEFC:s styrelse 2021-06-01). Uppskjutna utbildningar ska vara genomförda senast 2022-06-15. Detta beslut baseras på kunskapsläget om pandemin 2021-06-01 och kan komma att justeras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Undantag med anledning av Covid-19

Tillämpning av standarden för entreprenad och skogsvård (beslutat av styrelsen 2020-04-09 - avskaffat av styrelsen 2021-06-01)

För manuell och motormanuell skogsvård kan undantag från kravet på certifierade entreprenörer få göras. Följande turordning och krav ska följas:  

 1. Certifierade entreprenörsföretag ska väljas i första hand. 
 2. Certifierade entreprenörsföretag kan tillämpa undantaget avseende kompetens för att erbjuda arbete till de som normalt inte arbetar inom skogsbruket men som p.g.a. den rådande situationen inte har möjlighet att arbeta med det man brukar. Erforderlig kompetens för arbetsuppgifterna och standardens krav avseende ledning och tillsyn ska säkerställas. 
 3. I tredje hand kan företag utan certifiering anlitas under nedanstående villkor: 
  1. Säkerhet och erforderlig kompetens för uppgiften ska säkerställas. 
  2. Objektsdirektiv och övriga arbetsinstruktioner ska utgå från PEFC-standarden och andra tillämpliga krav. 
  3. Tillämpligt arbetsgivaransvar enligt PEFC-standarden ska säkerställas 
  4. Tydliga kontrakt ska upprättas där tillämpliga krav ingår. 
  5. Genomgång av kraven med alla externa resurser ska genomföras. 
  6. Det ska finnas specifik arbetsledning för alla arbetsuppgifter. 
  7. Arbete utfört av extra insatta resurser ska ingå i uppföljnings- och kontrollprogram. Gängse rutiner för avvikelserapportering och kvalitetsdeklarationer ska följas. Åtgärderna ska ingå i ordinarie interna och externa kvalitetskontroller och revisioner. 

De certifikatsinnehavare som önskar tillämpa undantaget ska anmäla detta till PEFC och ange omfattningen i form av en lista på de o-certifierade resurser som avses anlitas och under vilken tidsperiod. 


Undantag med anledning av skogsbränder

Under sommaren 2018 fattade PEFC:s styrelse med anledning av skogsbränderna beslut om tillfälligt undantag från kravet på att anlita PEFC-certifierade entreprenörer i brandområdena (styrelseprotokoll 123, 2018-07-23). Den akuta situationen är nu över men aktörer i området ser svårigheter att under vintern fullt ut täcka den ökade arbetsbelastningen för upparbetningen av brandvirket vilken måste ske under en relativt kort period. 

PEFC:s styrelse har beslutat (styrelseprotokoll 124, 2018-09-18) att undantaget från 2018-07-23 ersätts med en möjlighet att, tom 31 maj 2019, inom brandområdet, ansöka om undantag från kravet på PEFC-certifierade entreprenörer, givet att hanteringen följer följande punkter: 

 • Certifierade resurser ska väljas i första hand. 
 • Alla som arbetar eller vistas i brandområdet ska genomgå säkerhetsutbildning. 
 • Objektsdirektiv och övriga arbetsinstruktioner ska utgå från PEFC-standarden och övriga tillämpliga krav. 
 • Certifikatsinnehavaren ska ha kontakt med Länsstyrelse och Skogsstyrelse för att diskutera hur naturhänsyn på bästa sätt ska utformas med hänsyn till eventuella specifika behov (t.ex. säkerhetsaspekter). 
 • Kontrakt som innefattar att följa standarder, certifieringar och övriga krav ska upprättas. Genomgång av kraven med de externa resurserna ska göras. 
 • Det ska finnas specifik arbetsledning för alla åtgärder i brandområdena. 
 • Arbete utfört av extra insatta resurser i brandområdet ska ingå i uppföljnings-, och kontrollprogram. Gängse rutiner för avvikelserapportering och kvalitetsdeklarationer ska följas. Alla åtgärder utförda i brandområdet ska ingå i ordinarie interna och externa kvalitetskontroller och revisioner. 
 • Uppföljning av punkterna 1-7 ovan ska sammanställas och tillställas PEFC:s styrelse. 
 • Att omfattningen av undantaget (t.ex. avseende upparbetat volym, areal och/eller antal maskiner) redovisas till PEFC:s styrelse (tillägg 2019-02-28). 

Åberopande av detta undantag ska anmälas och accepteras av PEFC:s styrelse i varje enskilt fall. 

Följande företag har åberopat och beviljats undantag enligt ovan: 

 • Mellanskog (2018-09-18) 
 • Rundvirke Skog (2019-02-28)