Det här är skogscertifiering

Målsättningen för PEFC skogsbrukscertifiering är att utveckla ett hållbart skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen. 

Det här är skogscertifiering

Som certifierad skogsägare väljer du att genom avtal bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk. Det är ett enkelt sätt att visa omvärlden att du tar ansvar.

Certifieringen är ett extra åtagande från skogsägarens sida eftersom den i en del avseenden kräver mer hänsyn till skogens alla värden än vad lagstiftningen kräver. Grundläggande krav är att den PEFC-certifierade skogsägaren ska: 

 • Bedriva ett aktivt och uthålligt skogsbruk i enlighet med skogsvårdslagen, 
  skogspolitikens mål och annan relevant lagstiftning 
 • Uppfylla kraven i Svenska PEFC:s Skogsstandard 
 • Ha en aktuell och certifieringsanpassad skogsbruksplan där det tydligt framgår 
  vilka områden som har avsatts för natur- eller kulturmiljövård 
 • Anlita PEFC-certifierade skogsentreprenörer, när entreprenör kontrakteras 
 • Acceptera kontroller av det certifieringsparaply som skogsägaren har avtal med och 
  externa kontroller av den certifieringsorganisation som kontrollerar paraplyorganisationer 


Det här kräver PEFC:s Skogsstandard av dig som certifierad

Skogsstandarden omfattar tre delar - en standard för skogsskötsel, en miljöstandard och en social standard. Det här kräver standarden i korta drag:

1. Skogsskötselstandard

Skogsskötselstandarden anger riktlinjerna för en ekonomiskt uthållig och skogsproduktion som är anpassad till skogens växtplats. Det innebär till exempel att:

 • Beprövade skogsskötselmetoder används
 • Kemiska medel används minimalt
 • Främmande trädslag används med försiktighet
 • Hänsyn tas till rennäringen i områden med renbetesrätt


2. Social standard

En säker arbetsmiljö, goda arbetsvillkor, klara avtalsförhållanden och bärkraftig landsbygdsutveckling är några grundbultar i den sociala standarden. Det innebär till exempel att:

 • Skogsägaren ska sträva efter att behålla och utveckla konkurrenskraft och lönsamhet i sin verksamhet
 • Skogens rekreationsvärden ska beaktas.


3. Miljöstandard

Miljöstandarden är en del av en bredare strategi för naturvård i Sverige som bland annat innefattar formellt skydd av skogsmark men också skogsägarnas frivilliga avsättningar. Grundprincipen är att generell naturhänsyn tas på all produktiv skogsmark. Standarden kräver bland annat att:

 • Minst fem procent av fastighetens produktiva skogsmark avsätts för naturvårdsändamål (med undantag för fastigheter mindre än 20 hektar)
 • Kant- och skyddszoner mot vatten ska sparas
 • Naturvärdesträd sparas och lövträd gynnas
 • Fornlämningar får inte skadas
 • Död ved ska skapas i skogen.