Så kan byggindustrin nå tuffare hållbarhetsmål

Genom att använda träpropdukter från hållbart brukade skogar kan byggsektorn snabbare nå de allt tuffare hållbarhetsmålen som samhället kräver.

Så kan byggindustrin nå tuffare hållbarhetsmål

En växande befolkning, ökad urbanisering och större fokus på hållbarhetsfrågor gör att många ögon riktas mot bygg- och fastighetssektorn. Fler bostäder måste byggas men det ska göras med minimal påverkan på klimatet och våra resurser. 


Alla vet att samhället står inför en tuff klimatutmaning. En bransch som ofta nämnts i det här sammanhanget är byggbranschen. Det är framför allt två områden som är akuta – utsläppen av växthusgaser (främst koldioxid) samt den stora förbrukning av icke förnybara resurser som sker i samband med produktionen av de vanligaste byggmaterialen, till exempel stål, betong och aluminium. Faktum är att många grundmaterial som behövs för att producera dessa är på väg att ta slut.

Ett exempel är järn som är en viktig komponent vid tillverkning av stål. De nu kända depåerna som är ekonomiskt försvarbart att utvinna riskerar att sina innan år 2100 om vi fortsätter i nuvarande takt. Andra metaller som koppar, zink och bly kommer ta slut ännu tidigare. Till och med tillgången på den sand som behövs till betongframställan har ett flertal producenter börjat oroa sig för.

Som tur är finns det alternativ.Den hållbara skogens många möjligheter

I en hållbart brukad skog är träden till skillnad från metaller och mineraler en förnybar resurs. De växer, skördas och återplanteras i en ändlös loop samtidigt som hänsyn tas till biologisk mångfald, vatten och alla andra av skogens nyttor. Träden binder massor av koldioxid och fortsätter att göra så även efter de omvandlats till träbaserade byggmaterial. Det kommer vara en avgörande funktion i kampen mot växthuseffekten.

Andra fördelar är träets vikt. I jämförelse med betong och stål är trä ett lätt material. Det innebär en stor fördel när vi  behöver bygga mer och förtäta våra urbana områden. Istället för att trolla fram nya markområden, som det ofta är brist på, kan vi istället bygga nya våningar på befintliga fastigheter. Detta har visat sig inte bara gå fortare utan byggnationerna kan skötas av förre människjor och störningsmomenten för den omkringliggande bebyggelsen blir mindre. 

De här egenskaperna gör certifierat trä till ett superalternativ för att ersätta fossila byggmaterial. Faktum är att det inte finns något annat byggmaterial som har så många positiva effekter som trä.


Fossilbaserat vs förnybart byggmaterial

Som ett exempel kan vi jämföra trä med ett annat vanligt material i byggsektorn, aluminium. Tittar man på hela materialprocessen från början till slut inser man snabbt att trä är ett självklart alternativ (se figur nedan).


Figur 1. Energiåtgång och resursförbrukning. Bilden ovan visar den stora skillnaden i energi- och resursförbrukning när man jämför träproduktion jämfört med utvinning och produktion av aluminium.


Att producera ett ton byggmaterial i trä kräver bara en bråkdel av den energimängd som behövs för samma mängd aluminium.

Att producera ett ton byggmaterial i trä kräver bara en bråkdel av den energimängd som behövs för samma mängd aluminium. Dessutom går det åt mångdubbelt mer vatten samt mängder av bauxit – en bergart som inte kommer växa tillbaka på det sättet den skördade skogen gör. Om 100 år står lika många fullvuxna träd där igen.

Tittar man på återbruk (se figur nedan) ser man att KL-trä kan användas minst tre gånger innan det blir till energi i ett kraftvärmeverk. Återbruksperioden för trä beräknas till ett antal hundra år och då har skogen hunnit växa upp minst tre gånger om.

Figur 2. Återanvändning av trä. Exempel där KL-trä används i fyra steg innan det till slut omvandlas till bioenergi.